English   Danish

2010/2011  BA-INST  Informationsstyring

English Title
Information Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi
Kursusansvarlig
  • Christine Secher - Institut for Organisation
  • Morten Sloth - Institut for Organisation
Fagområde/Category
  • Ledelse af Information og Videnledelse/Management of Information and Knowledge Management
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal demonstrere sikkerhed i:
  • Anvendelse af fagets teorier og modeller til analyse af empiriske problemstillinger, der tager deres udgangspunkt i eksempler/cases.
  • Forklaring og sammenligning af fagets forskellige teorier og modeller, samt diskussion af
Eksamen
Informationsstyring
Eksamensperiode Efterårstermin
Eksamination
Prøven bedømmes med intern censur. Et skriftligt oplæg i form af synopsis med udgangspunkt i fagets faglige indhold udarbejdes i grupper á max. 5 studerende. Det skriftlige oplæg må have et omfang af max. 5 normalsider pr. gruppe. Dette oplæg danner udgangspunkt for mundtlig individuel eksamination. Det skriftlige oplæg indgår ikke i bedømmelsen, men er forudsætning for at man kan gå til eksamen. Eksaminationen varer 20 minutter pr. studerende inkl. votering. Bedømmelsen foretages på grundlag af det mundtlige oplæg. Bedømmelsen er individuel. Der gives karakter efter 7-trinsskala. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen, som afholdes i december/januar.

Syge-/omprøve er en 20 minutters individuel mundtlig eksamen på baggrund af pensum. Ved bedømmelsen medvirker en intern censor. Der er ikke automatisk tilmelding til syge-/omprøven, som afholdes i februar/marts.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget omfatter sammenhængen mellem forskellige organisations- og styringsopfattelser samt grundlæggende teoretiske forståelser af informations- og kommunikationsbegreberne. Der gives indblik i områder, hvor styring af information eksplicit er i fokus, for eksempel ledelseskommunikation. Endelig behandles informations betydning i en række centrale procesforløb i og omkring organisationer, for eksempel beslutningsprocesser og forandringsprocesser.

Undervisningsformer
Hovedsageligt anvendes interaktive forelæsninger, hvor sessionen veksler mellem teoriinput og diskussionsrunder i mindre grupper. Forberedelsen mellem sessionerne vil dels bestå af tekststudier og dels af forberedelse af besvarelse eller refleksion over stillede små opgaver.
I tredje session indgår et øvelsesarbejde omkring praktiske erfaringer med styringskommunikation og hele den 7. session er tænkt som en workshop med et mere omfattende praktisk øvelsesarbejde, der vil bringe mange af fagets vinklinger i spil.

Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 225 arbejdstimer på følgende vis:
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 25 timer
Læsning af pensum 125 timer
Anden forberedelse til undervisningen 25 timer
Udarbejdelse af gruppesynopsis 25 timer
Forberedelse til og deltagelse i eksamen 25 timer
Litteratur

NB! Der kan komme mindre ændringer

Bogkøb

Just, Jensen, Grønning og Merkelsen (2007), Organisation og omverden -grundbog i organisationskommunikation, Samfundslitteratur [297 sider]

Kompendium

Aggerholm m.fl.(2009), "Intern kommunikation under forandring", Samfundslitteratur, kpt 1 [30 s]

Cheney, Christensen, Zorn, Ganesh (2004). Organizational Communication – in an age of globalization, Waweland press. Kpt 3 [33 sider.]

Douma & Schreuder (2004), Økonomiske tilgange til organisationer, Akademisk Forlag, kpt 1 og 4[40 sider]

Helder, Jørn (2009), Klassisk kommunikation, kpt. 4 i Helder, Bredenlöw og Nørgaard: Kommunikationsteori - en grundbog, Reitzel [38 sider]

Kragh, Simon Ulrik (2002). Fra afsender til modtager, dele af kpt 2 i Helder & Pjetursson (red.) Modtageren som medproducent,Samfundslitteratur [30 sider]

March, James G. (1995). Fornuft og forandring, Samfundslitteratur. Kpt. 3 og 6 [42 sider]

Munter, Mary (2003), Guide to managerial communication: Effective business writing and speaking,Upper Saddle River: Prentice Hall, kpt. 1 [33 sider]

Pearce, Barnet (2007), Kommunikation - og skabelsen af sociale verdner, Psykologisk Forlag. Indledning + kpt. 2 [25 sider]

Sloth, Morten (2009), Ledelse som kommunikation, kpt. 6 i antologi under udgivelse, [20 s]

Stacey, Ralph D. (2003), Organizations as Complex Responsive Processes of Relating, Journal of Innovative Management, Volume 8 number 2, [11 sider]

Stacey, Ralph D. (2005), Complex responsive processes as a theory of organizational improvisation, kpt. 6 i Stacey & Shaw: Experiencing Risk, Spontaneity and Improvisation in organizational Change, Routledge. [18 sider]

Weick, Karl(1995), Sensemaking in organizations, Sage Publications, kpt 2 [46 sider]

Download

Cohen, March, Olsen, (1972). A Garbage Can Model of Organizational Choice, Administrative Science Qarterly, Vol. 17, No. 1 (Mar. 1972) [25 sider]

http://esc-proxy.lib.cbs.dk/login?url=http://search.epnet.com/login.aspx?direct=true&db=bth&an=4010437