English   Danish

2010/2011  BA-IVK_EKAE  Europas Kultur- og åndsliv

English Title
European Culture and Thought

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
2. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig for Europæiske studier
    Katrine Ravn Jørgensen - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Political Science/Political Science
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Kurset skal give de studerende indsigt i de vigtigste idéer og kulturelle strømninger i Europa, deres indbyrdes sammenhæng og deres påvirkning af den historiske udvikling. Målet er, at deltagerne får en grundlæggende forståelse af den europæiske kulturs fællestræk og de nationale varianter og dermed den enhed og mangfoldighed, der har været med til at præge europæisk kultur og selvforståelse. Desuden skal kurset sætte de studerende i stand til selvstændigt at udbygge deres viden om europæisk kultur og åndsliv og formidle denne viden til andre, herunder perspektivere den i forhold til aktuelle tværeuropæiske problemstillinger.
Eksamen
Europas kultur- og åndsliv
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Maj/juni, Længde: Maks. 6 NS. Aflevering: Opgaven afleveres i 2 eksemplarer på BA sekretariatet
De studerende har minimum 3 uger til at udarbejde opgaven Prøvebeskrivelse: I eksamensterminen udprøves kurset i form af en individuel problemorienteret skriftlig hjemmeopgave inden for en gennemgået periode, som den studerende får udleveret efter lodtrækning. Opgaven, som er en formidlingsopgave, skal have form af en af eksaminanden nærmere angivet ikke-undervisningsrelateret teksttype, fx en kronik, et forord, en anmeldelse, et debatoplæg eller en lærebogsartikel.
Eksamination
Målbeskrivelse:
De studerende skal kunne:
- gøre rede for en periodes væsentligste idemæssige og/eller kulturelle og kunstneriske strømninger og disses påvirkning af den historiske udvikling
- afdække forbindelser mellem periodens filosofiske og kulturelle/kunstneriske strømninger
- identificere og forklare de nationale varianter af disse strømninger
- påvise et eller flere værkers sammenhænge, ligheder og forskelle med en periodes idémæssige og kulturelle særpræg i forbindelse med belysningen af en problemstilling af tværeuropæisk relevans
- tilpasse den skriftlige hjemmeopgave indholdsmæssigt, stilistisk og sprogligt til den valgte teksttype og målgruppe, så formidlingen er optimal i kommunikationssituationen
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset gennemgår de væsentligste idéer og kulturelle strømninger, traditioner og påvirkninger i europæisk kultur fra Renæssancen til vor tid. Undervisningen vil veksle mellem en overordnet gennemgang af de forskellige perioder med deres særlige idéer, erkendelsesteorier og værdier og en kort analyse af repræsentative værker til illustration af historiske skred og ændringer.

Periode- og værkgennemgangen vil afdække forbindelser mellem forskellige filosofiske og kulturelle strømninger og påvise de mange sammenfaldende tendenser i tanke og stil og de forskellige nationale og individuelle varianter.

Undervisningsformer
Undervisningen veksler mellem forelæsninger og dialogbaseret holdundervisning.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Sygeprøve
Som den ordinære.

Omprøve
Eksaminator gennemgår opgaven med den studerende, som forbedrer opgaven og indleverer den til ny bedømmelse. Øvrige bestemmelser som ovenfor.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Litteratur

Hans-Jørgen Schanz, Europæisk Idehistorie, Høst & Søn, 2006.

E. H. Gombrich, Kunstens historie, Gyldendal, 2002.