English   Danish

2010/2011  BA-IVK_GR1E  Grammatik 1 - Engelsk

English Title
Grammar 1 - English

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
1. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Kursusansvarlig
    Bodil Helder - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
  • Fagansvarlig på engelsk
    Lill Ingstad - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet for såvel Grammatik 1 som Grammatik 2 er, at den studerende:
  • tilegner sig en systematisk viden om det engelske sprogs grammatik og derved erhverver sig en referenceramme, der kan trækkes på i uddannelsens øvrige discipliner
  • styrker sin sproglige iagttagelsesevne
  • bliver bedre i stand til at producere korrekt og hensigtsmæssigt engelsk
Eksamen
Grammatik 1
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala Bestået/ikke bestået
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Varighed 2 timer
Prøve i sætningsanalyse (funktion, form og sætningstyper)
Eksamination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• identificere og klassificere de enkelte sætningskonstituenter mht funktion og form
• identificere og redegøre for de enkelte sætningskonstituenters struktur (fraser og ledsætninger)
• identificere og redegøre for sætningsopbygning (simple, komplekse og sideordnede sætninger)
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset indledes med en systematisk gennemgang af sætningsanalyse, herunder de enkelte sætningskonstituenters funktion og form samt sætningstyper. I anden halvdel af semesteret arbejdes der dels med frasestruktur (nominalfrasen, verbalfrasen samt adjektiv- og adverbiumsfrasen), dels med udvalgte områder af engelsk grammatik, som volder danskere problemer, når de kommunikerer på engelsk. De emner, der behandles i slutningen af 1. semester, kan vedrøre visse aspekter af nominalfrasen eller verbalfrasen. Som eksempler kan nævnes substantivernes tællelighed, kasus, adjektiver over for adverbier, verbernes tempusformer, etc.

Undervisningsformer
Kurset består i en kombination af forelæsninger, diskussioner og øvelser.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve
Afvikles som den ordinære.

Afholdelse af syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

Hjulmand, Lise-Lotte & Helge Schwartz (2009): A Concise Contrastive Grammar of English for Danish Students. Samfundslitteratur, 3rd edition

Hjulmand, Lise-Lotte & Helge Schwartz (2008): A Concise Contrastive Grammar of English for Danish Students - Workbook. Samfundslitteratur, 3rd edition

Evt. supplerende litteratur opgives på semesterplan