English   Danish

2010/2011  BA-IVK_GR2E  Grammatik 2 - engelsk

English Title
Grammar 2 - English

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 3,75 ECTS (112,5 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
2. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Kursusansvarlig
    Bodil Helder - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
  • Fagansvarlig på engelsk
    Lill Ingstad - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet for såvel Grammatik 1 som Grammatik 2 er, at den studerende:


  • tilegner sig en systematisk viden om det engelske sprogs grammatik og derved erhverver sig en referenceramme, der kan trækkes på i uddannelsens øvrige discipliner
  • styrker sin sproglige iagttagelsesevne
  • bliver bedre i stand til at producere korrekt og hensigtsmæssigt engelsk. På Grammatik 2 skal den studerende herudover foretage sprogrevision
Eksamen
Grammatik 2
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Varighed 3 timer
Skriftlig stedprøve i en række områder inden for grammatikken, herunder kontrastive aspekter, identifikation af grammatiske fejlkilder, korrektion af/forklaring på manglende acceptabilitet. Den eksamensforberedende undervisning er afviklet på Grammatik 1 og 2
Eksamination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• identificere og redegøre kort for brugen af en given grammatisk kategori i en tekst (f.eks. numerus, person, genus, kasus, tempus, diatese og aspekt) samt for kongruens og ledstilling
• identificere og redegøre kort for grammatiske områder i en tekst, der typisk volder problemer for danskere (f.eks. tællelighed, tempus og ledstilling), herunder evt. oversætte enkeltsætninger til dansk
• foretage sprogrevision af en mindre tekst eller tekstuddrag
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset arbejder videre med udvalgte områder af engelsk grammatik, som volder danskere problemer, når de kommunikerer på engelsk. De emner, der behandles i 2. semester, vedrører bl.a. verbalfrasen (perfektive og progressive verbalformer, modalverber etc.), kongruens og ledstilling.

I tilknytning til kurset udarbejdes der et mindre antal skriftlige opgaver.

Undervisningsformer
Kurset består i en kombination af forelæsninger, diskussioner og øvelser.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 113 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Afvikles som den ordinære.

Afholdelse af syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

Hjulmand, Lise-Lotte & Helge Schwartz (2009): A Concise Contrastive Grammar of English for Danish Students. Samfundslitteratur, 3rd edition.

Hjulmand, Lise-Lotte & Helge Schwartz (2008): A Concise Contrastive Grammar of English for Danish Students - Workbook. Samfundslitteratur, 3rd edition.