English   Danish

2010/2011  BA-IVK_KS2T  Kultur & samfund 2 - tysk

English Title
Culture and society 2 - German

Kursusinformation

Sprog Tysk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
2. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på tysk
    Mette Skovgaard Andersen - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
De studerende skal kunne redegøre for Tysklands nuværende politiske struktur og have indblik i vigtige konsekvenser af genforeningen i 1990 såvel som kendskab til økonomisk stærke og svage regioner i Tyskland.
Eksamen
Kultur & samfund 2
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala Bestået/ikke bestået
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Maj/juni, Prøven består af en hjemmeopgave med udgangspunkt i de i undervisningen gennemgåede emner. Den studerende vælger selv emnet inden for et antal overordnede temaer. Der gives min. 14 dage til besvarelsen. Hjemmeopgaven skrives i grupper à 3-6 studerende. Omfang: ved 3 studerende maks. 6 NS, ved 4 studerende maks. 8NS, ved 5 studerende maks. 10NS, og ved 6 studerende og derover maks. 12NS. Ved 2 studerende maks. 6NS og ved 1 studerende maks. 5 NS. Den enkelte studerendes bidrag skal kunne konstateres, således at det sikres, at individuel bedømmelse kan finde sted. Hjemmeopgaven afleveres på BA sekretariatet i 2 eksemplarer
Eksamination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:

- identificere og afgrænse et samfundsrelevant emne inden for temarammen
- indsamle relevant information til belysning af tema og data samt forholde sig til, skabe sig overblik over, analysere og strukturere de fundne data
- præsentere temaet logisk og overskueligt i form af en skriftlig opgave på fremmedsproget, der overholder gængse formaliakrav
- udtrykke sig skriftligt på tysk på en måde der gør det muligt at formidle opgavens indhold uden for mange forstyrrende sproglige fejl
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der arbejdes med den føderale opbygning af Forbundsrepublikken og regionale forskelle på baggrund af politiske, geografiske og sociologiske forhold.

Undervisningsformer
Forelæsninger, holdundervisning, fremlæggelse af selvvalgte aspekter af det behandlede stof med gennemgang i undervisningen.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

Følger