English   Danish

2010/2011  BA-IVK_KS3T  Kultur & samfund 3 - Virksomhedskommunikation 2 - tysk

English Title
Culture and society 3 - Business communication 2 - German

Kursusinformation

Sprog Tysk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
4. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på tysk
    Mette Skovgaard Andersen - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Kurset består at to delkurser (se nedenfor), der udprøves samlet.
Kultur og samfund 3
De studerende skal uddybe deres indblik i sociokulturelle og økonomiske forhold i Tyskland for at kunne forstå og gøre rede for udvalgte områder inden for den igangværende reformpolitik, fx vedr. uddannelsessystem, arbejdsmarked, socialsystem.

Virksomhedskommunikation 2
De studerende skal kunne forstå baggrunden for uregelmæssigheder i forretningsgangen. De skal på basis af en situationsbeskrivelse selvstændigt kunne formulere virksomhedsrelevante tekster på tysk i overensstemmelse med sprogets regler og de normer der gælder for den pågældende kommunikationssituation, og de skal kunne referere indholdet af en tysk tekst på dansk tilpasset en nærmere angivet målgruppe.
Forudsætninger
Skriftlig prøve 1 og Mundtlig prøve 1 baserer sig dels på undervisningen på 4. semester, dels på undervisningen de foregående semestre.
Prøven i faget består af tre delprøver:
Skriftlig prøve 1A:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni, Varighed: 2 1/2 time. Referat på dansk af tysk tekst om et emne inden for erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold.
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Udgangsteksten: maks. 3 NS. Besvarelse: ca. 3/4 NS. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 3,75 ECTS
Skriftlig prøve 1B:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni, Varighed: 2 1/2 time. Selvstændig udarbejdelse af en virksomhedsrelevant tekst på tysk på basis af et oplæg.
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Udgangsteksten: maks. 3 NS. Besvarelse: ca. 3/4 NS. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 3,75 ECTS
Mundtlig prøve 1:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni, Forberedelsestid: Ingen. Eksaminationstid: 20 min. inkl. votering. 1 karakter for indhold. Karakteren er udtryk for en helhedsbedømmelse af den skriftlige og den mundtlige præstation. Eksamen tæller 7,5 ECTS. Den skriftlige opgave: Maks. 3 NS ekskl. bibliografi. Opgaven afleveres i 3 eksemplarer på BA sekretariatet
Prøvebeskrivelse: Prøven tager udgangspunkt i et skriftligt oplæg, som den studerende udarbejder individuelt på baggrund af en selvvalgt problemstilling inden for pensum i erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold. Det skriftlige oplæg affattes på tysk. Problemstillingen skal godkendes af underviseren. Det skriftlige oplæg er et oplæg til diskussion under den mundtlige eksamen. Den skal indeholde en kort introduktion, som præsenterer den valgte problemstilling og baggrunden for valget af den. Desuden skal det skriftlige oplæg indeholde overvejelser om metodevalg, omtale af hvilke elementer og problemfelter der lægges vægt på, en kort konklusion samt en bibliografi. Ved den mundtlige eksamen, der er individuel og foregår på tysk, skal den studerende uddybe elementer og problemfelter fra det skriftlige oplæg. Eksaminators spørgsmål tager ligeledes udgangspunkt i oplægget. Tilgrænsende områder af pensum kan inddrages.
Eksamination
Skriftlig prøve 1
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne
• producere tekster på dansk og tysk som overholder de sproglige og stilistiske konventioner for almindeligt forekommende genrer inden for området
• vælge den rette genre og tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
• udtrykke sig såvel på tysk som på dansk uden kommunikationsforstyrrende fejl i forhold til opgaven og målgruppen
• anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den relevante fagterminologi

Mere specifikt skal den studerende i forbindelse med 1A derudover kunne:
• forstå en længere tekst og uddrage de informationer som ud fra opgaveformuleringen er væsentlige for modtageren af målteksten
• præsentere disse informationer korrekt og neutralt, klart og velstruktureret og på en måde der er tilpasset målgruppen og formålet med referatet.

Den samlede Skriftlig prøve 1 kan afvikles på en og samme dag. Hvis det er tilfældet, vil der være mindst 1 times pause imellem de to prøver.

Mundtlig prøve 1
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• identificere og formulere en fagrelevant problemstilling inden for pensum i erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold
• indsamle relevante data og information til belysning af problemstillingen samt forholde sig til, skabe sig overblik over, analysere og strukturere de fundne data
• anvende relevante værktøjer og metoder på den pågældende problemstilling
• præsentere problemstilling, metodevalg, hovedelementer samt konklusion logisk og overskueligt i form af et kort skriftligt oplæg på tysk
• uddybe elementer og problemfelter fra det skriftlige oplæg samt argumentere logisk for og formidle den eller de valgte løsninger mundtligt på tysk i dialog med eksaminator
• sætte det skriftlige oplægs tema i relation til tilgrænsende dele af pensum
• udtrykke sig på tysk på en måde der ikke i nævneværdig grad hæmmer formidlingen af det skriftlige oplægs indhold og diskussionen heraf.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kultur og samfund 3
Der uddybes stof fra Kultur og samfund 2

Virksomhedskommunikation 3
Det retlige grundlag for uregelmæssigheder i forretningsgangen introduceres, og der arbejdes med forskellige typer uregelmæssigheder og deres sproglige realisering i praksis. Desuden arbejdes der med forskellige aspekter af emnet afsætning med hovedvægt på salg, herunder messer og udstillinger, og afsætningskanaler (agenturforhold).


Der gives en introduktion til oversættelsesteori og fagsprog. Der trænes i forskellige former for skriftlig udtryksfærdighed: referat/resumé på dansk på basis af tysk tekst, fri formulering på basis af oplæg inden for de emner der indgår i kurserne i virksomhedskommunikation, og oversættelse til og fra tysk under inddragelse af oversættelsesteoretiske aspekter.

Undervisningsformer
Kultur og samfund 3
Forelæsninger, holdundervisning, studiekredse.

Virksomhedskommunikation 2
Vekselvirkning mellem holdundervisning og selvstændige opgaver og fremlæggelser.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 450 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Skriftlig prøve 1
Som den ordinære

Mundtlig prøve 1
Som den ordinære. Eksaminationen kan tage udgangspunkt i det oprindelige oplæg; Den studerende kan også vælge at udarbejde et nyt.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Litteratur

Følger