English   Danish

2010/2011  BA-IVK_KSGBE  Kultur og samfund/Storbritannien - engelsk

English Title
Culture and society/GB - English

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
4. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på engelsk
    Lill Ingstad - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
  • Kursusansvarlig
    Malene Djursaa - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet med kurset er at den studerende skal tilegne sig viden om og indsigt i Storbritanniens sociale, politiske, og kulturelle forhold med henblik på at kunne indhente informationer inden for de nævnte områder. Desuden skal den studerende tilegne sig færdigheder i at oversætte tekster til og fra dansk i overensstemmelse med tekstens formål og med en given målgruppes forudsætninger.
Forudsætninger
Mundtlig prøve 1 baserer sig del på undervisningen på 4. semester, dels på undervisningen de foregående semestre.
Eksamen
Kultur og samfund/Storbritannien - Mundtlig og skriftlig sprogproduktion
Prøven i faget består af to delprøver:
Obligatoriske oversættelsesopgaver inden for skriftlig sprogproduktion:
Karakterskala Bestået/ikke bestået
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Forårstermin, Oversættelsesopgaverne er obligatoriske godkendelsesaktiviteter i forhold til oversættelsesdelen af kurset: Kultur og samfund/Storbritannien. Det er en forudsætning for at indstille sig til Skriftlig prøve 2 på 6. semester, at udprøvningen af oversættelsesdelen af dette kursus er godkendt. 3 oversættelsesopgaver fra Kultur og samfund/Storbritannien indgår i den obligatoriske godkendelsesaktivitet. Ud af de 3 afleverede opgaver skal de 2 godkendes. Målbeskrivelse: Den studerende skal kunne: • oversætte meningsmæssigt dækkende • producere tekster, der er tilpasset den angivne målgruppe og kommunikationssituation • anvende målsprogets grundlæggende sproglige strukturer korrekt • anvende et varieret ordforråd • anvende målsprogets idiomatik
Mundtlig prøve 1:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni, Forberedelsestid: 20 minutter. Eksaminationstid:20 minutter inkl. votering. Hjælpemidler: Opgaven samt noter fra forberedelsen. Den skriftlige opgave: Længde af opgave:Maks. 3 NS ekskl. bibliografien. Opgaven afleveres i 3 eksemplarer på BA sekretariatet. Den mundtlige eksaminationstid deles nogenlunde ligeligt mellem to elementer: 1) samtale om den selvstændige skriftlige opgave og 2) samtale om spørgsmål inden for pensum. Der gives 20 minutters forberedelse til spørgsmål inden for pensum. Spørgsmålet trækkes umiddelbart inden forberedelsestiden starter. Der gives en samlet karakter, som er udtryk for en helhedsbedømmelse af den skriftlige og den mundtlige præstation. Eksamen tæller 7,5 ECTS.
Prøvebeskrivelse: Prøven er placeret i eksamensterminen efter 4. semester og er baseret på indholdet af Kultur og samfund/USA og Kultur og samfund/Storbritannien, og forudsætter desuden det kendskab til engelsk som er erhvervet i kurserne på tidligere semestre. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i et kort fagligt essay, som den studerende udarbejder individuelt. Opgaven udarbejdes på engelsk på baggrund af et selvvalgt emne inden for pensum i amerikanske og/eller britiske samfundsrelaterede forhold. Den skriftlige opgave skal indeholde en begrundelse for valg af emne og en diskussion og perspektivering af det valgte emne. Emnet skal godkendes af underviseren.
Eksamination
Mundtlig prøve 1:
Målbeskrivelse:

Den skriftlige præstation:
Den studerende skal kunne:
• identificere, motivere og formulere en fagrelevant problemstilling inden for pensum i amerikanske og/eller britiske samfundsrelaterede forhold
• indsamle relevant information til belysning af den valgte problemstilling samt forholde sig kritisk til,
skabe sig overblik over, analysere og strukturere den fundne information
• præsentere den valgte problemstilling og dennes behandling og besvarelse logisk, overskueligt og med en høj grad af sproglig korrekthed i form af en kort skriftlig opgave på engelsk
• anvende en anerkendt formalia-model til opstilling af bibliografi og kildehenvisninger

Den mundtlige præstation:
Den studerende skal kunne:
- uddybe elementer og problemfelter fra opgaven samt argumentere logisk for og formidle den eller de
valgte løsninger mundtligt på engelsk i dialog med eksaminator
- gøre selvstændigt, sammenhængende og korrekt rede for et spørgsmål som stilles af eksaminator
inden for pensum i Kultur og samfund/USA og/eller Kultur og samfund/Storbritannien
- formidle sin viden på et idiomatisk, flydende og korrekt engelsk.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen er koncentreret om britiske forhold, fx britiske befolkningsgrupper og regionale identiteter, det politiske system og partierne, social- og uddannelsespolitik, arbejdsmarkedsforhold og Storbritanniens relationer med omverdenen.

I skriftlig sprogproduktion arbejdes teoretisk og praktisk med oversættelse til og fra dansk.

Undervisningsformer
Kurset består i en kombination af holdundervisning, diskussioner, mundtlige oplæg og skriftlige øvelser inklusive et antal oversættelser samt introduktion til opgaveskrivning.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 225 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Obligatoriske oversættelsesopgaver inden for skriftlig sprogproduktion

Kursets pensum. Skriftlig hjemmeopgave inden for oversættelse. Hjemmeopgaven vil have et omfang der svarer til den oprindelige obligatoriske godkendelsesaktivitet.

Mundtlig prøve 1

Som den ordinære.Den studerende kan tage udgangspunkt i det oprindelige oplæg; den studerende kan også vælge at udarbejde et nyt. Hvis den studerende vælger at gå op i det oprindelige oplæg, skal den studerende huske at aflevere oplægget igen ved indstillingen til syge-/omprøven.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

Malene Djursaa og Charlotte Werther (2011). Rose and Crown: Ideas and identities in British politics and society 3rd ed. København: Handelshøjskolens Forlag

Evt. supplerende litteratur opgives på semesterplan