English   Danish

2010/2011  BA-IVK_KSS  Kultur og samfund 1 - Spanien før og nu - spansk

English Title
Culture and society 1 - Spain before and now - Spanish

Kursusinformation

Sprog Spansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
1. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
Kursus- og fagansvarlig på spansk, Carsten Humlebæk
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet med kurset er primært at den studerende øger sin generelle viden om historiske, sociale, politiske og kulturelle forhold i Spanien og dermed forstår det spanske samfund af i dag. Sekundært er målet at den studerende træner forståelse af talt og skrevet spansk samt styrker sin mundtlige sprogfærdighed.
Prøven i faget består af to delprøver:
Kultur og samfund, Spanien før og nu - mundtlig:
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala Bestået/ikke bestået
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Efterårstermin, Individuel mundtlig prøve på spansk der afvikles som led i undervisningen
Den studerende holder et oplæg på 3-4 minutter om et selvvalgt emne relateret til pensum i faget. Der er ikke spørgsmål fra eksaminator (undtaget er evt. punktuelle afklaringsspørgsmål). Hvis to eller flere studerende holder oplæg indenfor samme emne, må de studerende ikke overvære hinandens oplæg, før de selv har afviklet deres eget oplæg. De studerende bedømmes individuelt. Eksamen tæller 2,5 ECTS
Kultur og samfund, Spanien før og nu - skriftlig:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala Bestået/ikke bestået
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar
Opgaven skrives på dansk. Den kan skrives individuelt eller i grupper à 2 - 4 studerende. I tilfælde af gruppeopgave skal den enkelte studerendes bidrag til opgaven kunne identificeres for 100% af opgavens vedkommende således at individuel bedømmelse kan finde sted. Det anføres på forsiden af opgaven hvem der er ansvarlig for hvilke dele. Omfang: 1 studerende maks. 5 NS, 2 studerende maks. 7 NS, 3 studerende maks. 9 NS, 4 studerende maks. 11 NS Opgaven afleveres i 2 eksemplarer på BA sekretariatet. Eksamen tæller 2,5 ECTS
Eksamination
Kultur og samfund, Spanien før og nu - mundtlig
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• Give en kort og fyldestgørende fremstilling af et fagspecifikt emne
• Udtrykke sig nogenlunde flydende på spansk uden væsentlige kommunikationsforstyrrende fejl

Kultur og samfund, Spanien før og nu - skriftlig
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• vise forståelse af de vigtigste historiske, sociale, politiske og/eller kulturelle forhold i Spanien inden for det valgte emne
• redegøre på et generelt plan for relevansen af det valgte emne i sin historiske kontekst og/eller for det aktuelle Spanien
• basere sin fremstilling på relevante kilder (mere end én)
• fremstille det valgte emne på logisk og velorganiseret vis
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Hovedvægten lægges på det moderne spanske samfunds sociale, politiske og kulturelle forhold. Efter en introduktion der i oversigtsform behandler Spaniens historie fra 1492 til 1939, herunder Spaniens og Latinamerikas nære forhold og fælles historie i imperietiden frem til 1898, dedikeres resten af semestret til en tema-baseret gennemgang af vigtige forhold i det nutidige spanske samfund. Sideløbende hermed tages en serie udvalgte emner op til diskussion for at træne den studerendes mundtlige sprogfærdighed.

Undervisningsformer
Introduktionen består af fællesforelæsninger mens den efterfølgende undervisning består af almindelig holdundervisning med gruppearbejde. Undervisningen foregår fortrinsvist på spansk.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Kultur og samfund, Spanien før og nu - skriftlig

Dog kan der ved hjemmeopgaven blive tale en individuel opgave i stedet for en gruppeopgave.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

Fuentes, Carlos (1992): Det begravede spejl. Tanker om Spanien og Den ny Verden (København: Gyldendal).

Hansen, Torben S. (2001): ”Non sufficit orbis – Kastilien og det spanske imperium 1492-1808”, i Den jyske historiker, nr. 91/92 (august 2001), s. 53-76.

Humlebæk, Carsten og Grøn Ulla (2001a): ”Skabelsen af Las dos Españas – forestillinger om det nationale i Spanien 1808-1975”, i Den jyske historiker, nr. 91/92 (august 2001), s. 77-115.

Humlebæk Carsten og Grøn Ulla (2001b): ”Spansk nationalisme efter Franco”, i Den jyske historiker, nr. 91/92 (august 2001), s. 172-206.

Jørgensen, Stig (2009), Spanien. Krise, krig, diktatur, demokrati (Århus: Systime).

Lorenzo, María Pilar og Armangué, Lluis (1996): En España ahora (København: Samfundslitteratur).

Evt. supplerende litteratur opgives på semesterplan