English   Danish

2010/2011  BA-IVK_KSUSE  Kultur og samfund/USA - engelsk

English Title
Culture and society/US - English

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
3. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på engelsk
    Lill Ingstad - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
  • Kursusansvarlig
    Malene Djursaa - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet med kurset er at den studerende skal tilegne sig viden om og indsigt i USA's sociale, politiske, og kulturelle forhold med henblik på at kunne indhente informationer inden for de nævnte områder. Desuden skal den studerende tilegne sig færdigheder i at oversætte tekster til og fra dansk i overensstemmelse med tekstens formål og med en given målgruppes forudsætninger.
Prøven i faget består af to delprøver:
Mundtlig fremlæggelse inden for kultur og samfund:
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala Bestået/ikke bestået
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Efterårstermin, Uden forberedelse. Varighed:5 minutter pr. studerende. Eksamen tæller 2,5 ECTS Den studerende skal kunne: • fremlægge information om det stillede emne klart, struktureret og faktuelt korrekt • vise selvstændighed i fremlæggelsen, dvs. gå ud over et simpelt resumé af lærebogen og det fælles læsestof • anvende visuelle hjælpemidler (fx PowerPoint eller overheads) til understøttelse af fremlæggelsen Mundtlig fremlæggelse af et givet emne inden for kultur og samfund. Emnet stilles af underviseren inden for kursets pensum. Fremlæggelsen finder sted i løbet af undervisningen. Ved eksaminationen kan eksaminator stille uddybende spørgsmål inden for det valgte emne. Fremlæggelsen afvikles og bedømmes individuelt.
Hjælpemidler Uden forberedelse
Skriftlig stedprøve inden for kultur og samfund:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala Bestået/ikke bestået
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar, Varighed: 2 1/2 time. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 2,5 ECTS Den studerende skal kunne: • oversætte meningsmæssigt dækkende • producere en tekst der er tilpasset den angivne målgruppe og kommunikationssituation • anvende målsprogets grundlæggende sproglige strukturer korrekt Skriftlig stedprøve i oversættelse
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed: 2 1/2 time.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen er koncentreret om amerikanske forhold, fx USA's befolkning, amerikansk(e) identitet(er), forfatningen, føderalisme, det politiske system og partierne, social- og uddannelsespolitik, og USA's relationer med omverdenen. I skriftlig sprogproduktion arbejdes teoretisk og praktisk med oversættelse til og fra dansk af tekster med fokus på kultur og samfund.

Undervisningsformer
Kurset består i en kombination af holdundervisning, diskussioner, mundtlige oplæg og skriftlige øvelser inklusive et antal oversættelser.
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Mundtlig fremlæggelse inden for kultur og samfund

Afvikles som individuel mundtlig stedprøve, hvor den studerende fremlægger et af de 3 emner, der offentliggøres ved opslag 1 uge inden prøvens afholdelse. Ved eksaminationen kan eksaminator stille uddybende spørgsmål inden for det valgte emne.

Eksaminationstid:15 minutter, heraf 5 minutter tilpræsentation efterfulgt af spørgsmål og votering.

Skriftlig stedprøve inden for kultur og samfund

Som den ordinære.

Afholdelse af prøverne, herunder syge-/omprøver

Mundtlig fremlæggelse inden for kultur og samfund

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Skriftlig stedprøve inden for kultur og samfund

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

Russell Duncan and Joseph Goddard (2009). Contemporary America, 3rd ed. London: Palgrave Macmillan