English   Danish

2010/2011  BA-IVK_MKFF  Mundtlig kommunikation og fonetik - Kultur og samfund 1 - fransk

English Title
Oral communication and phonetics - Culture and Society 1 - French

Kursusinformation

Sprog Fransk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
1. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Mundtlig kommunikation og fonetik
Den studerendes mundtlige kompetencer skal styrkes, dvs. den studerende skal styrke sin forståelse af talt fransk, forbedre sin udtale og sin mundtlige kommunikationsevne. Den studerende skal kunne deltage aktivt i en diskussion om kulturelle, historiske og politiske emner på et letflydende og forståeligt fransk.

Kultur og samfund I
Den studerende skal i løbet af kurset tilegne sig den grundlæggende viden om Frankrigs historie og struktur der er nødvendig for at forstå det moderne Frankrig og dets placering i europæisk og international sammenhæng. Den studerende skal kunne indgå i en diskussion om disse emner på fransk.

Eksamen
Mundtlig kommunikation og fonetik - Kultur og samfund 1
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala Bestået/ikke bestået
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar, Mundtlig prøve i kultur og samfund (indhold) samt i mundtlig kommunikation og fonetik (udtale og sprogfærdighed). Prøven afholdes i eksamensterminen på 1. semester. Der trækkes et spørgsmål som den studerende skal redegøre for.
Hjælpemidler Med forberedelse
Forberedelsestid:15 minutter, Eksaminationstid:15 minutter inkl. votering, Hjælpemidler: Fransk-fransk ordbog Karakteren er udtryk for en helhedsbedømmelse af viden om indhold og mundtlig kommunikationsevne
Eksamination
Den studerende skal:
• dokumentere grundlæggende viden om udvalgte emner inden for fransk kultur og samfund
• kunne beskrive og strukturere den tilegnede viden og præsentere den i en sammenhængende form og indgå i dialog på et nogenlunde korrekt fransk med en rimelig grad af overensstemmelse med normerne for sprogets fonetik
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Mundtlig kommunikation og fonetik

Kurset indledes med en diagnostisk udtaletest. Formålet hermed er at gøre den studerende opmærksom på evt. udtaleproblemer således at den studerende selvstændigt kan arbejde med at forbedre sin udtale. Kurset indeholder derudover en kort gennemgang af teoretisk og praktisk fonetik med tilhørende udtaleøvelser i sproglaboratoriet. Endelig studeres og trænes verbal interaktion i forskellige mundtlige kommunikationssituationer ud fra tv- og båndoptagelser med henblik på at indlære relevante sproglige strategier.

Kultur og samfund I

Kurset indeholder en kort kronologisk gennemgang af fransk historie fra år 1789 med vægt på udvalgte historiske begivenheder. Endvidere beskæftiger kurset sig med regionernes betydning.

Undervisningsformer
Mundtlig kommunikation og fonetik
Holdundervisning, studiekredse, sproglaboratorieøvelser. Al samtale og diskussion foregår på fransk.

Kultur og samfund I
Holdundervisning og studiekredse. Holdundervisningen skal give et overblik, mens de forskellige studiekredse skal gå i dybden med de valgte emner inden for historie og samfundsforhold. Arbejdet i studiekredsene afsluttes med mundtlige oplæg. Såvel undervisning som oplæg og diskussion foregår på fransk.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

Mundtlig kommunikation og fonetik

Kompendium1: Fransk mundtlig kommunikation og fonetik (JJ.Etienne) (ISV, SLbooks, efterår 2010).

Kompendium 2: Exercices Pratiques de phonétique française (I.Durousseau) (Københavns Universitet, efterår 2009).

Kultur og samfund 1

La France contemporaine. (William F.Edmiston & Annie Duménil – Heinle. International edition, fourth edition. (OBS! Bogen dækker både 1. og især 2. semester).

Histoire de France – Les Dirigeants (Aedis) (sidste udgave).

Kompendium: Kultur og Samfund 1 – 2010 (JJ.Etienne).