English   Danish

2010/2011  BA-IVK_OE1F  Økonomiske forhold 1 - fransk

English Title
Økonomiske forhold 1 - fransk

Kursusinformation

Sprog Fransk
Point 3,75 ECTS (112,5 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
5. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet med kurset er at den studerende skal tilegne sig kendskab til og forståelse af grundlæggende økonomiske sammenhænge med fokus på dansk-franske forhold. Den studerende skal kunne udtrykke sig såvel skriftligt som mundtligt på korrekt fransk inden for dette område. Brug af relevante hjælpemidler og specifik fagterminologi indgår som en vigtig del af kurset.
Eksamen
Økonomiske forhold 1
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala Bestået/ikke bestået
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar
Varighed 2 timer
Evt. oplæg: 1 NS Sprog: Dansk Hjælpemidler: Fransk/fransk ordbog
Eksamination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal skriftligt kunne:
• oversætte erhvervs- og/eller samfundsøkonomiske tekster inden for de behandlede emner på et rimeligt flydende og korrekt målsprog uden kommunikationsforstyrrende fejl
• målrette sin oversættelse til den skitserede kommunikationssituation
• besvare spørgsmål evt. på basis af en fransk tekst vedrørende udvalgte aktuelle sociale, økonomiske eller politiske samfundsforhold i Frankrig inden for makroøkonomiske områder som markedsforhold, konjunkturforhold, udenrigshandel og økonomisk politik
• forklare disse forhold dels på et flydende, velstruktureret og forståeligt dansk, der tager højde for kulturelle forskelle mellem landene dels på et rimeligt flydende fransk uden kommunikationsforstyrrende fejl

Prøvebeskrivelse:
Prøven består af besvarelse på dansk af spørgsmål på dansk ud fra det i undervisningen gennemgået stof, evt. på basis af en fransksproget tekst.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Den studerende skal have 3 obligatoriske skriftlige opgaver (2 oversættelser og 1 prøveeksamen) godkendt for at kunne indstille sig til den skriftlige stedprøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der arbejdes komparativt med forskellige samfunds- og erhvervsøkonomiske områder i de 2 lande med inddragelse af den tilhørende fagterminologi. Der arbejdes intensivt med oversættelse mellem dansk og fransk af økonomiske tekster, ligesom der arbejdes med mundtlige fremlæggelser på fransk.

Undervisningsformer
Holdundervisning, gruppearbejde hvor der arbejdes med seminaropgave, individuelle opgaver samt fremlæggelser.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 113 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Litteratur

Med udgangspunkt i franske og danske aktuelle tekster samt tekster om makroøkonomi og økonomiske teorier, der løbende lægges på Learn, arbejdes der med en række temaer inden for økonomiske eller politiske samfundsforhold i Frankrig inden for makroøkonomiske områder som: Les conjonctures, Economie nationale (macroéconomie et téories économiques, et le circuit économique), Économie nationale et le marché