English   Danish

2010/2011  BA-IVK_OE2F  Økonomiske forhold 2 - fransk

English Title
Economic situation 2 - French

Kursusinformation

Sprog Fransk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
6. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet med kurset er at uddybe det kendskab til økonomiske forhold som den studerende har opnået i Økonomisk forhold 1
Prøven i faget består af tre delprøver:
Skriftlig prøve 2A - Oversættelse fra dansk til fransk:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed: 2 1/2 time. Oversættelse fra dansk til fransk. Omfang: 3/4 NS. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 2,5 ECTS.
Skriftlig prøve 2B - Oversættelse fra fransk til dansk:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed: 2 1/2 time. Oversættelse fra fransk til dansk. Omfang: 3/4 NS. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 2,5 ECTS.
Mundtlig prøve 2:
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med forberedelse
Forberedelsestid: 40 min. Eksaminationstid: 20 min. inkl. votering. Omfang af tekst eller videooptagelse: Tekst: ca. 2 NS Videooptagelse: Maks. 5 min. Hjælpemidler: Til selve eksamen: Noter udarbejdet i forberedelsestiden. I forberedelsen: Alle skriftlige hjælpemidler Bedømmelse: 2 karakterer: 1 karakter for indhold og 1 karakter for mundtlig sprogfærdighed Eksamen tæller 5 ECTS, hver karakter tæller 2,5 ECTS.
Eksamination
Skriftlig prøve 2 og mundtlig prøve 2 baserer sig dels på undervisningen på 6. semester, dels på undervisningen de foregående semestre, se mål- og prøvebeskrivelser nedenfor.

Skriftlig prøve 2
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne
• forstå en tekst om et alment erhvervsrelevant eller juridisk emne med alle detaljer, der er væsentlige
for opgavens løsning
• gengive et fagspecifikt indhold på målsproget så præcist, som den konkrete oversættelsessituation
tillader
• anvende et i forhold til kommunikationssituationen passende og varieret ordforråd, herunder den
relevante fagterminologi
• overholde de sproglige og stilistiske konventioner, som er typiske for de enkelte genrer
• udtrykke sig flydende med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets opbygning,
morfologi, syntaks og ortografi og uden kommunikationsforstyrrende fejl
• tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion

Prøvebeskrivelse:
I eksamensterminen på 6. semester afholdes skriftlig stedprøve inden for erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold bestående af 2A og 2B. Du skal indstille dig til den samlede prøve første gang du går op. De to dele af prøven kan afvikles på én og samme dag. Hvis det er tilfældet, vil der være mindst 1 times pause imellem de to.

Mundtlig prøve 2
Målbeskrivelse:
For så vidt angår indholdet af prøven, skal den studerende kunne
• forstå en aktuel autentisk fransk tekst eller videooptagelse, således som den fremtræder i en saglig behandling af emnet, og give en sammenhængende fremstilling på fransk af hovedindholdet og alle væsentlige detaljer
• placere teksten eller videooptagelsen inden for fagområdet generelt, relatere den til den aktuelle samfundssituation/-debat og redegøre for erhvervs- og/eller samfundsspecifikke fænomener og forhold i teksten

For så vidt angår det sproglige niveau, skal den studerende kunne
• udtrykke sig flydende med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets udtale og intonation, morfologi og syntaks og uden kommunikationsforstyrrende fejl
• anvende et stort og varieret ordforråd, herunder den relevante fagterminologi
• indgå i dialog med eksaminator
• deltage selvstændigt og aktivt i situationen.

Prøvebeskrivelse:
Ved udgangen af 6. semester afholdes prøve på basis af fastlagt pensum. Pensum
defineres som en række emner inden for erhvervs- og/eller samfundsreleaterede forhold. Der tages
udgangspunkt i en uset tekst eller videooptagelse på fransk.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kendskabet til økonomiske forhold uddybes, og med udgangspunkt i forskellige erhvervs- og samfundsøkonomiske tekster fokuseres der på oversættelse til og fra fransk.

Undervisningsformer
Holdundervisning, gruppearbejde og selvstændige opgaver.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 300 timer
Yderligere oplysninger

Skriftlig prøve 2

Syge-/omprøve

Afvikles som den ordinære prøve. Man kan kun gå til syge-/omprøve i den del der ikke er bestået, eller man har været syg ved. Øvrige bestemmelser som ovenfor.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Mundtlig prøve 2

Syge-/omprøve

Begge dele: Prøven afvikles som den ordinære.

Indhold: Som den ordinære dog gives der kun karakter for indhold

Mundtlig sprogfærdighed: Varighed: 10 min. Eksaminationen baserer sig på et emne inden for pensum. En uge før eksamen får den studerende oplyst 3 emner. Ved eksamen trækker den studerende det konkrete emne.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Litteratur

Følger