English   Danish

2010/2011  BA-IVK_OETK2E  Økonomisk tekst i kontekst 2 samt juridisk sprog - engelsk

English Title
Economic Texts and Context 2 samt Legal language - English

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
6. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Juridisk sprog - kursusansvarlig
    Dorrit Faber - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
  • Fagansvarlig på engelsk og kursusansvarlig - Økonomisk tekst i kontekst 2
    Lill Ingstad - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
  • Juridisk sprog - kursusansvarlig
    Mette Hjort-Pedersen - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Økonomisk tekst i kontekst 2
Kurset bygger videre på målene for Økonomisk tekst i kontekst 1 og sætter yderligere fokus på sproglig og fagterminologisk korrekthed.

Ved kursets afslutning skal den studerendes skriftlige såvel som mundtlige fagsprog være på et niveau, hvor den studerende kan forstå økonomiske tekster, identificere behandlede problemstillinger og forholde sig selvstændigt til tekster og problemstillinger. Desuden skal den studerende kunne udtrykke sig flydende, sammenhængende og præcist både mundtligt og skriftligt med aktiv brug af den aktuelle fagterminologi.

Juridisk sprog
De tekster, der danner rammen om en virksomheds internationale handel, er affattet i et juridisk fagsprog, som man ikke uden videre kan afkode og håndtere. Med henblik på at sætte den studerende i stand til at indgå i sammenhænge, der indebærer en sådan handel på tværs af landegrænser, er målet med dette kursus derfor at den studerende lærer at afkode dette særlige juridiske fagsprog og oversætte indholdet af bl.a. kontrakter inden for fx agenturforhold, således at kontrakterne kan indgå i en forhandlingssituation.
Forudsætninger
Skriftlig prøve 2 og mundtlig prøve 2 baserer sig dels på undervisningen på 6. semester, dels på undervisningen de foregående semestre. For at den studerende kan indstille sig til skriftlig prøve 2, skal den obligatoriske aktivitet (godkendelsesopgaver) på kurset Kultur og samfund/Storbritannien 4. semester være godkendt.
Prøven i faget består af tre delprøver:
Skriftlig prøve 2A - juridisk sprog:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni, Varighed: 2 1/2 time. Oversættelse fra dansk til engelsk eller fra engelsk til dansk. Oversættelsesretningen afgøres ved lodtrækning. Omfang: 3/4 NS. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 2,5 ECTS
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Skriftlig prøve 2B - økonomisk sprog:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni, Varighed: 2 1/2 time. Oversættelse fra engelsk til dansk eller fra dansk til engelsk. Oversættelsesretningen afgøres ved lodtrækning. Omfang: 3/4 NS. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 2,5 ECTS
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Mundtlig prøve 2:
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med forberedelse
Forberedelsestid: 40 min. Eksaminationstid: 20 min. inkl. votering. Omfang af tekst eller videooptagelse: Tekst: ca. 2 NS Videooptagelse: Maks. 5 min. Hjælpemidler: Til selve eksamen: Noter udarbejdet i forberedelsestiden. I forberedelsen: Alle skriftlige hjælpemidler Bedømmelse: 2 karakterer: 1 karakter for indhold og 1 karakter for mundtlig sprogfærdighed Eksamen tæller 5 ECTS, hver karakter tæller 2,5 ECTS. Prøvebeskrivelse: Ved udgangen af 6. semester afholdes prøve på basis af et fastlagt pensum. Pensum defineres som en række emner inden for erhvervs- og/eller samfundsreleaterede forhold. Der tages udgangspunkt i en uset tekst eller videooptagelse på engelsk.
Eksamination
Skriftlig prøve 2
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne
• forstå en tekst om et alment erhvervsrelevant eller juridisk emne med alle detaljer, der er væsentlige
for opgavens løsning
• gengive et fagspecifikt indhold på målsproget så præcist, som den konkrete oversættelsessituation
tillader
• anvende et i forhold til kommunikationssituationen passende og varieret ordforråd, herunder den
relevante fagterminologi
• overholde de sproglige og stilistiske konventioner, som er typiske for de enkelte genrer
• udtrykke sig flydende med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets opbygning,
morfologi, syntaks og ortografi og uden kommunikationsforstyrrende fejl
• tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion

Prøvebeskrivelse:
I eksamensterminen på 6. semester afholdes skriftlig stedprøve inden for erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold bestående af Skriftlig prøve 2A - juridisk sprog og 2B - økonomisk sprog. Oversættelsesretningen afgøres ved lodtrækning.

Du skal indstille dig til den samlede prøve første gang du går op. De to dele af prøven kan afvikles på én og samme dag. Hvis det er tilfældet, vil der være mindst 1 times pause imellem de to.

Mundtlig prøve 2
Målbeskrivelse:
For så vidt angår indholdet af prøven, skal den studerende kunne
• forstå en aktuel autentisk engelsk tekst eller videooptagelse, således som den fremtræder i en saglig behandling af emnet, og give en sammenhængende fremstilling på engelsk af hovedindholdet og alle væsentlige detaljer
• placere teksten eller videooptagelsen inden for fagområdet generelt, relatere den til den aktuelle samfundssituation/-debat og redegøre for erhvervs- og/eller samfundsspecifikke fænomener og forhold i teksten

For så vidt angår det sproglige niveau, skal den studerende kunne
• udtrykke sig flydende med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets udtale og intonation, morfologi og syntaks og uden kommunikationsforstyrrende fejl
• anvende et stort og varieret ordforråd, herunder den relevante fagterminologi
• indgå i dialog med eksaminator
• deltage selvstændigt og aktivt i situationen
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Økonomisk tekst i kontekst 2

Der arbejdes videre med forskellige samfunds- og erhvervsøkonomiske områder og den tilhørende fagterminologi. Desuden arbejdes der intensivt med oversættelse og oversættelsesstrategier. Kursets hovedtema er virksomheden i en international økonomisk og handelsrelateret kontekst.

Juridisk sprog

Kursets hovedtema er kontraktsforhold i et engelsk/dansk komparativt perspektiv. Herudover arbejdes med de sproglige karakteristika, som er særegne for juridiske tekster, samt med principper for kilde- /målsprogsorientering ved formidling mellem to juridiske systemer og kulturer.

Undervisningsformer
Økonomisk tekst i kontekst 2
Kurset består af en kombination af holdundervisning, diskussioner, oplæg fra studerende og mundtlige såvel som skriftlige øvelser, herunder især oversættelsesøvelser (med henblik på skriftlig prøve 2). Diskussioner og oplæg fra de studerende fungerer som øvelse inden mundtlig prøve 2.

Juridisk sprog
Studenteroplæg, lærergennemgang, skriftlige øvelser og opgaver samt workshops.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 300 timer
Yderligere oplysninger

Skriftlig prøve 2

Syge-/omprøve

Afvikles som den ordinære prøve.

Man kan kun gå til syge-/omprøve i den del der ikke er bestået, eller man har været syg ved.

Øvrige bestemmelser som ovenfor.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Mundtlig prøve 2

Syge-/omprøve:

Begge dele: Prøven afvikles som den ordinære.

Indhold: Som den ordinære dog gives der kun karakter for indhold

Mundtlig sprogfærdighed: Varighed: 10 min

Eksaminationen baserer sig på et emne inden for pensum. En uge før eksamen får den studerende oplyst 3 emner. Ved eksamen trækker den studerende det konkrete emne.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Litteratur

Lærebog eller kompendium Juridisk sprog 2011