English   Danish

2010/2011  BA-IVK_PROJ  Projekt - Europæiske studier

English Title
Project - European studies

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
4. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på Europæiske studier
    Katrine Ravn Jørgensen - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Political Science/Political Science
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet med kurset er at de studerende:
  • kan anvende faktuel viden, teoretiske tilgange og metodiske færdigheder fra mindst to af de tidligere kurser på en tværeuropæiske problemstilling
  • kan formidle og fremstille dette i en skriftlig form i overensstemmelse med akademiske konventioner
Eksamen
Projekt
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni, Eksaminationstid: 20 min. inkl. votering heraf 10 min til den studerendes oplæg. Rapport Omfang:Maks. 20 NS pr. rapport ekskl. indholdsfortegnelse, illustrationer, referenceliste og bilag. På forsiden af rapporten anføres, hvor mange NS den er på. Rapporten afleveres i 3 eksemplarer på BA sekretariatet. Hjælpemidler: Projektrapporten samt evt. stikord til oplæg. Der er tale om en helhedsvurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige eksamination
Prøvebeskrivelse: Projektet udarbejdes i grupper à 2 - 4 studerende. Det mundtlige forsvar er individuelt. Rapport Projektrapporten skal tage udgangspunkt i en konkret foreliggende problemstilling som er identificeret i samarbejde med en virksomhed, organisation, myndighed eller anden ekstern sparringspartner. I særlige tilfælde kan studienævnet dog dispensere fra sidstanførte krav. Problemformuleringen skal have et europæisk perspektiv, og projektet skal anvende teorier og metoder fra to eller flere af fagets kurser. Projektets emne og problemformulering skal godkendes af vejlederen. Projektet indebærer selvstændig problemformulering, litteratursøgning og -valg, analyse, vurdering og konklusion. De studerende afleverer en skriftlig projektrapport, som skal indeholde en sammenhængende fremstilling af den faglige undersøgelse. Rapporten skal som hovedregel skrives på dansk. Hvis særlige forhold taler herfor, kan rapporten dog med studienævnets godkendelse skrives på et af de 4 fremmedsprog som indgår i BA-uddannelsen. En forudsætning for en dispensation er endvidere at vejleder såvel som censor på forhånd accepterer at foretage bedømmelse af en rapport skrevet på det pågældende sprog. I det omfang rapportens sproglige udformning vanskeliggør forståelsen af indholdet og/eller skæmmer det stilistiske helhedsindtryk i nævneværdig grad, vil det trække ned ved den samlede bedømmelse. Dette gælder, uanset om rapporten er skrevet på dansk eller et andet sprog. Mundtlig eksamination Den mundtlige eksamination foregår i alle tilfælde på dansk. Eksaminationen er individuel og foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og evt. censor. Der indledes med at den studerende mundtligt præsenterer et delaspekt ved den behandlede problemstilling. Derefter stiller eksaminator uddybende spørgsmål. Der tages udgangspunkt i projektrapporten, men det øvrige pensum fra faget kan inddrages i det omfang det er relevant.
Eksamination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
· anvende faktuel viden, teoretiske tilgange og metodiske færdigheder fra mindst to af de tidligere kurser på en tværeuropæisk problemstilling
· formidle og fremstille dette i en skriftlig form i overensstemmelse med akademiske konventioner
· formulere, afgrænse og analysere en tværeuropæisk problemstilling systematisk og veldokumenteret
· vælge relevante kilder til behandling af den valgte problemstilling
· anvende og kombinere relevante videnselementer, teorier og metoder fra flere af de i studiet indgåede kurser
· forfatte projektet i en velstruktureret, sammenhængende og forståelig form og i et klart og korrekt sprog
· præsentere et delaspekt ved den i projektet behandlede problemstilling og anskue det selvstændigt og analytisk
· besvare uddybende spørgsmål fyldestgørende og reflekterende.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Arbejdet med projektet er i sagens natur en selvstændig proces for den enkelte projektgruppe, hvor forløbet i høj grad afhænger af gruppens valg af problemstilling og de til dennes behandling påkrævede konkrete aktiviteter m.h.t. informations- og dokumentationssøgning, læsning af relevant faglitteratur, empiriske undersøgelser, analyser, gruppediskussioner, skrive- og redigeringsarbejde osv.

Til hver projektgruppe vil der være knyttet en vejleder, hos hvem gruppens medlemmer vil kunne søge råd, anbefalinger og kommentarer undervejs i processen.

Undervisningsformer
Der gives vejledning samt mulighed for deltagelse i fællesforelæsninger om projektarbejde samt projektværksteder på tværs af grupperne.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 timer
Yderligere oplysninger

Sygeprøve
Skriftlig del
Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af rapporten på grund af sygdom, kan den studerende deltage i den mundtlige sygeprøve, hvis vedkommende inden for en nærmere fastsat frist indleverer en individuel udarbejdet disposition.
Mundtlig del
Hvis den studerende har deltaget i udarbejdelse af rapporten, men er syg den dag det mundtlige forsvar finder sted, går vedkommende til sygeprøve på baggrund af det fælles projekt.

Omprøve
Den studerende kan vælge at forbedre den første rapport eller udarbejde en helt ny. Bestemmelserne for selve prøven er de samme som for den ordinære. I forbindelse med syge-/omeksamen skal rapporten indleveres igen.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Litteratur

Følger