English   Danish

2010/2011  BA-IVK_SK3T  Sprogkundskab 3 - tysk

English Title
Language knowledge 3 - German

Kursusinformation

Sprog Tysk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
2. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på tysk
    Mette Skovgaard Andersen - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
En videreførelse af delmål 1 og 2 i Sprogkundskab 2. Disse mål opnås ved at give de studerende indsigt i yderligere dele af det tyske sprogs system og anvendelsesmuligheder end i Sprogkundskab 2.
Eksamen
Sprogkundskab 3 - Skriftlig prøve i praktisk grammatik
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed:90 minutter. Prøven består af indsættelsesopgaver, omformuleringsopgaver og sætningskonstruktioner efter oplæg.
Eksamination
Målbeskrivelse:
Udover de under udprøvningen af Sprogkundskab I specificerede mål skal den studerende kunne:
- lingvistisk terminologi inden for mere avancerede emner som valens, topologi og modalitet
- beskrive et verbums valens under inddragelse af relevante eksempler
- beskrive og anvende valensbegrebet ved fx passivdannelse under inddragelse af relevante eksempler og brugsbetingelser
- beskrive og anvende de verbale nominaliseringer under inddragelse af relevante eksempler og brugsbetingelser
- beskrive og anvende konjunktiv inden for indirekte tale og irrealis under inddragelse af relevante eksempler og brugsbetingelser
- beskrive og anvende præpositioner og deres rektion under inddragelse af relevante eksempler og brugsbetingelser
- identificere basale fejl inden for morfologi og syntaks i udvalgte eksempelsætninger
- oversætte konstruktioner som modale konstruktioner og participialkonstruktioner til korrekt og adækvat dansk
- placere leddene i en tysk sætning under overholdelse af hovedreglerne for tysk topologi
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset består af følgende delemner: teoretisk og praktisk grammatik.

I teoretisk grammatik fortsættes den elementære indføring i dele af den moderne sprogvidenskab, der er relevante for den praktiske beskæftigelse med og beherskelse af det tyske sprog, med følgende emner:

- Verbernes valens, herunder aspekter som passiv

- Topologi (ledstilling)

- Præpositionernes rektion

- Modalitet.

I praktisk grammatik behandles en række grammatiske emner ud fra en praktisk synsvinkel.

Undervisningsformer
Forelæsninger, holdundervisning og praktiske øvelser med vejledning.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

Følger