English   Danish

2010/2011  BA-IVK_SK4T  Sprogkundskab 4 - tysk

English Title
Language knowledge 4 - German

Kursusinformation

Sprog Tysk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
3. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på tysk
    Mette Skovgaard Andersen - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Et endemål for den samlede uddannelse i tysk er at de studerende skal kunne forstå og kritisk vurdere tyske tekster, både i skrift og tale, samt producere sådanne tekster i overensstemmelse med sprogets normer.
Inden for rammerne af dette overordnede mål gælder for dette kursus og Sprogkundskab III det fælles delmål at de studerende skal:
  • have et basalt kendskab til almen sprogteori og være fortrolige med dele af det sprogvidenskabelige begrebsapparat
  • have generel indsigt i det tyske sprogs system og anvendelsesmuligheder og være i besiddelse af praktiske grammatikkundskaber
sprogkundskab 4 - Mundtlig prøve :
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar, Forberedelsestid: 40 minutter Eksaminationstid: 20 minutter inkl. votering Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler Mundtlig prøve i alle emner der har været genstand for undervisningen i Sprogkundskab 2, 3 og 4, både teoretiske og praktiske. Der forudsættes desuden kendskab til det tyske sprogs elementære grammatik som fx bøjningssystemet selv om dette ikke har været direkte undervisningsgenstand. Prøven tager udgangspunkt i et eller flere tekstudsnit. Der kan stilles et eller flere konkrete spørgsmål, eller eksaminanden skal give relevante grammatiske kommentarer til understregede passager i tekst-udsnittet/-udsnittene
Eksamination
Ud over de under Sprogkundskab 2 og 3 specificerede læremål skal den studerende kunne:
- analysere en sætning i umiddelbare konstituenter og identificere konstituenternes form og funktion under anvendelse af lingvistisk terminologi og syntaktisk metode
- diskutere eventuelle alternative analyser af sætningen under inddragelse af semantiske og pragmatiske overvejelser
- give en systematisk, diskuterende redegørelse for et grammatisk emne under anvendelse af lingvistisk terminologi og metode og under anvendelse af konkrete eksempler fra de(n) foreliggende tekst(er).

Grammatiske emner kan være:
• Valens
• Passiv
• Præpositioner
• Kongruens og rektion
• Modalitet
• Verbalsubstantiver og deres valens
• Topologi
• Syntaktiske funktioner
• Kasusbrug
• Orddannelse
- redegøre for grammatiske fænomeners brugsbetingelser under inddragelse af relevante pragmatiske og stilistiske overvejelser
- kommentere morfologiske eller syntaktiske fænomener i teksten under anvendelse af lingvistisk terminologi og metode og under inddragelse af relevante pragmatiske og stilistiske overvejelser
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Uddybning af sprogkundskab 2 og sprogkundskab 3.

Undervisningsformer
Holdundervisning og praktiske øvelser og vejledning.
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøverne, herunder syge-/omprøver

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

Colliander, Peter (2002): Tysk Basislingvistik, Handelshøjskolens Forlag (eller senere)

Bruun Hansen, Agneta/Stenestad, Elva/Eriksen, Carl Collin (2005). Gyldendal Tysk Grammatik, Gyldendal, 2. oplag (eller senere)

Kompendium til Sprogkundskab IV (2006). Øvelses- og opgavekompendium. Samfundslitteratur.