English   Danish

2010/2011  BA-IVK_SP2F  Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 2 - Virksomhedskommunikation 3 - fransk

English Title
Language description and language production 2 - Business Communication 3 - French

Kursusinformation

Sprog Fransk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
4. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Kurset beståer af to delkurser (se nedenfor), der udprøves samlet.

Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 2
Målet med kurset er at den studerende tilegner sig en grundlæggende viden om modus, ledsætninger og infinitte verbaler samt videreudvikler sin evne til at oversætte mellem dansk og fransk og til at formulere sig frit på fransk og dansk inden for bestemte teksttyper.

Virksomhedskommunikation 3
Den studerende skal på basis af en situationsbeskrivelse selvstændigt kunne formulere virksomhedsrelevante tekster på fransk i overensstemmelse med sprogets regler og de normer der gælder for den pågældende kommunikationssituation.
Forudsætninger
Skriftlig prøve 1 baserer sig dels på undervisningen på 4. semester, dels på undervisningen de foregående semestre.
Eksamen
Skriftlig prøve 1
Prøven i faget består af to delprøver:
Skriftlig prøve 1A:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni, Varighed: 2 1/2 time. Referat på dansk af fransk tekst om et emne inden for erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold.
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Udgangsteksten: maks. 3 NS. Besvarelse: ca. 3/4 NS. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 3,75 ECTS
Skriftlig prøve 1B:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni og August, Varighed: 2 1/2 time. Selvstændig udarbejdelse af en virksomhedsrelevant tekst på fransk på basis af et oplæg.
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Udgangsteksten: maks. 3 NS. Besvarelse: ca. 3/4 NS. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 3,75 ECTS
Eksamination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• producere tekster på dansk og fransk som overholder de sproglige og stilistiske konventioner for almindeligt forekommende genrer inden for området
• vælge den rette genre og tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
• udtrykke sig såvel på fransk som på dansk uden kommunikationsforstyrrende fejl i forhold til opgaven og målgruppen
• anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den relevante fagterminologi

Mere specifikt skal den studerende i forbindelse med 1A derudover kunne:
• forstå en længere tekst og uddrage de informationer som ud fra opgaveformuleringen er væsentlige for modtageren af målteksten
• præsentere disse informationer korrekt og neutralt, klart og velstruktureret og på en måde der er tilpasset målgruppen og formålet med referatet.

Den samlede Skriftlig prøve 1 kan afvikles på en og samme dag. Hvis det er tilfældet, vil der være mindst 1 times pause imellem de to prøver.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 2
Modus, ledsætninger og infinitte verbaler. Den studerende trænes i sprogproduktion på fransk og dansk.

Virksomhedskommunikation 3
Der arbejdes med forskellige genrer inden for den uregelmæssige del af forretningsgangen og deres sproglige realisering i praksis. Der trænes fortsat i såvel mundtlig som skriftlig oversættelse til og fra fransk, og fokus er også i dette kursus rettet mod den selvstændige skriftlige sprogproduktion på fransk på basis af situationsbeskrivelser og tekstoplæg.

Undervisningsformer
Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 2
Holdundervisning og udarbejdelse af forskellige selvstændige opgaver mundtligt såvel som skriftligt på fransk og dansk.

Virksomhedskommunikation 3
Holdundervisning med udarbejdelse af forskellige selvstændige opgaver mundtligt såvel som skriftligt på fransk og dansk.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 225 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve
Som den ordinære

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Litteratur

Følger