English   Danish

2010/2011  BA-IVK_STS  Sprog og tekst & fagsproglig kommunikation - spansk

English Title
Language and text & Professional communication - Spanish

Kursusinformation

Sprog Spansk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
6. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
Fagansvarlig på spansk - Carsten Humlebæk
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Sprog og tekst
Målet med kurset er at den studerende udbygger sin viden om spanske sprogstrukturer samt sin analytiske viden med henblik på at forbedre sine færdigheder i sproglig formidling mellem dansk og spansk i overensstemmelse med gældende sprognormer og sprogbrugskonventioner, tekstens funktion, målgruppeforudsætninger og –forventninger og med anvendelse af adækvate strategier med særligt fokus på oversættelse mellem dansk og spansk.

Fagsproglig kommunikation
Kursets mål er at den studerende skal:
- uddybe sin viden om spanske erhvervsøkonomiske forhold
- erhverve viden om spanske samfundsøkonomiske forhold
- kunne oversætte en erhvervs- eller samfundsøkonomisk tekst mellem dansk og spansk
- optimere sin mundtlige kommunikationsevne.
Prøven i faget består af tre delprøver:
Skriftlig prøve 2A - Oversættelse fra dansk til spansk:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed: 2 1/2 time. Oversættelse fra dansk til spansk. Omfang: 3/4 NS. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 2,5 ECTS
Skriftlig prøve 2B - Oversættelse fra spansk til dansk:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed: 2 1/2 time. Oversættelse fra spansk til dansk. Omfang: 3/4 NS. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 2,5 ECTS
Mundtlig prøve 2:
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Med forberedelse, Forberedelsestid: 40 min. Eksaminationstid: 20 min. inkl. votering. Omfang af tekst eller videooptagelse: Tekst: ca. 2 NS Videooptagelse: Maks. 5 min. Hjælpemidler: Til selve eksamen: Noter udarbejdet i forberedelsestiden. I forberedelsen: Alle skriftlige hjælpemidler Bedømmelse: 2 karakterer: 1 karakter for indhold og 1 karakter for mundtlig sprogfærdighed Eksamen tæller 5 ECTS, hver karakter tæller 2,5 ECTS.
Eksamination
Skriftlig prøve 2 og mundtlig prøve 2 baserer sig dels på undervisningen på 6. semester, dels på undervisningen de foregående semestre.

Skriftlig prøve 2
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne
• forstå en tekst om et alment erhvervsrelevant eller juridisk emne med alle detaljer, der er væsentlige
for opgavens løsning
• gengive et fagspecifikt indhold på målsproget så præcist, som den konkrete oversættelsessituation
tillader
• anvende et i forhold til kommunikationssituationen passende og varieret ordforråd, herunder den
relevante fagterminologi
• overholde de sproglige og stilistiske konventioner, som er typiske for de enkelte genrer
• udtrykke sig flydende med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets opbygning,
morfologi, syntaks og ortografi og uden kommunikationsforstyrrende fejl
• tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
Prøvebeskrivelse:

I eksamensterminen på 6. semester afholdes skriftlig stedprøve inden for erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold bestående af 2A og 2B. Du skal indstille dig til den samlede prøve første gang du går op. De to dele af prøven kan afvikles på én og samme dag. Hvis det er tilfældet, vil der være mindst 1 times pause imellem de to.

Mundtlig prøve 2
Målbeskrivelse:
For så vidt angår indholdet af prøven, skal den studerende kunne
• forstå en aktuel autentisk spansk tekst eller videooptagelse, således som den fremtræder i en saglig behandling af emnet, og give en sammenhængende fremstilling på spansk af hovedindholdet og alle væsentlige detaljer
• placere teksten eller videooptagelsen inden for fagområdet generelt, relatere den til den aktuelle samfundssituation/-debat og redegøre for erhvervs- og/eller samfundsspecifikke fænomener og forhold i teksten
For så vidt angår det sproglige niveau, skal den studerende kunne
• udtrykke sig flydende med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets udtale og intonation, morfologi og syntaks og uden kommunikationsforstyrrende fejl
• anvende et stort og varieret ordforråd, herunder den relevante fagterminologi
• indgå i dialog med eksaminator
• deltage selvstændigt og aktivt i situationen

Prøvebeskrivelse:
Ved udgangen af 6. semester afholdes prøve på basis affastlagt pensum. Pensum
defineres som en række emner inden for erhvervs- og/eller samfundsreleaterede forhold. Der tages udgangspunkt i en uset tekst eller videooptagelse på spansk.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Sprog og tekst

I kursets teoretiske del fokuseres der på centrale emner inden for oversættelsesteori, såsom oversætterens rolle og ansvar, kulturelle barrierer, målgruppehensyn og oversættelsesstrategier (herunder oversætterens overvejelser angående adækvat brug af strategier i forskellige oversættelsessituationer). I den praktiske del diskuteres de studerendes oversættelsesforslag såvel mht. problemløsning af oversættelsesmæssig art (oversættelsens hensigtsmæssighed) som den sproglig udformning (sprog- og sprogbrugsnormer). Hvis de skriftlige opgaver giver anledning til det, tages sproglige emner op til diskussion, ligesom de analytiske færdigheder vil blive anvendt til problemløsning i forbindelse med forståelsen af kildeteksten. I den skriftlige produktion lægges hovedvægten på oversættelse til dansk.

Fagsproglig kommunikation

Med udgangspunkt i lærebogsmateriale og aktuelle artikler om erhvervs- og samfundsøkonomiske forhold i Spanien arbejdes der med mundtlige fremlæggelser. I den skriftlige produktion lægges hovedvægten på oversættelse til spansk.

Undervisningsformer
Sprog og tekst
En kombination af holdundervisning og gruppefremlæggelser med efterfølgende diskussion.

Fagsproglig kommunikation
Undervisningen foregår i vekselvirkning mellem holdundervisning, mundtlige fremlæggelser og skriftlige opgaver.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 300 timer
Yderligere oplysninger

Skriftlig prøve 2

Syge-/omprøve

Afvikles som den ordinære prøve. Man kan kun gå til syge-/omprøve i den del der ikke er bestået, eller man har været syg ved. Øvrige bestemmelser som ovenfor.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Mundtlig prøve 2

Syge-/omprøve:

Begge dele: Prøven afvikles som den ordinære.

Indhold: Som den ordinære dog gives der kun karakter for indhold

Mundtlig sprogfærdighed: Varighed: 10 min Eksaminationen baserer sig på et emne inden for pensum. En uge før eksamen får den studerende oplyst 3 emner. Ved eksamen trækker den studerende det konkrete emne.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Litteratur

Følger