English   Danish

2010/2011  BA-IVK_TSMT  Tyske samfunds- og markedsforhold - tysk

English Title
German Society and Market Conditions - German

Kursusinformation

Sprog Tysk
Point 3,75 ECTS (112,5 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
5. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på tysk
    Mette Skovgaard Andersen - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
De studerende skal vise, at de har tilegnet sig tilstrækkeligt kendskab til tyske forhold, herunder tyske markedsforhold og det relevante sprogmateriale til at kunne fordybe sig i udvalgte tyske emner, dvs. redegøre for og kritisk tage stilling til aktuelle sociale, økonomiske eller politiske samfundsforhold i Tyskland på baggrund af aktuelt mediemateriale samt på baggrund af deres egen informationssøgning. De studerende skal ligeledes træne deres oversættelsesfærdigheder mellem sprogene dansk og tysk.
Eksamen
Skriftlig stedprøve
Karakterskala Bestået/ikke bestået
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar
Varighed 2 timer
Evt. oplæg: Maks. 1 NS. Sprog: Dansk og/eller tysk. Hjælpemidler: Tysk/tysk ordbog
Eksamination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• besvare spørgsmål evt. på basis af et tysk oplæg vedrørende udvalgte aktuelle sociale, økonomiske eller politiske samfundsforhold i Tyskland inden for makroøkonomiske områder som arbejdsmarkedet, konjunkturforhold, udenrigshandel og økonomisk politik
• forklare disse forhold på et flydende, velstruktureret og forståeligt dansk, der tager højde for kulturelle forskelle mellem landene.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Den studerende skal have 3 obligatoriske skriftlige opgaver godkendt for at kunne indstille sig til den skriftlige stedprøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der behandles aktuelt stof med inddragelse af Tysklands nyere udvikling som nøgle til samfundsforståelse. Emnerne vil omfatte interne og eksterne forhold af betydning for Tyskland og Tysklands internationale rolle. Der arbejdes især med makroøkonomiske emner såsom, arbejdsmarkedet, konjunkturforhold, udenrigshandel og økonomisk politik, Tysklands rolle i EU etc., men også i mindre omfang med kulturelle problemstillinger såsom tysklandsbilledet i og uden for Tyskland. Der arbejdes med værktøjer til de studerendes egen informationssøgning. Der arbejdes endvidere med oversættelse til og fra tysk såvel af erhvervs- og samfundsøkonomiske tekster som af sagprosatekster.

Undervisningsformer
Holdundervisning, gruppearbejde, studenterpræsentationer etc.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 113 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Som den ordinære

Afholdelse af prøverne, herunder syge-/omprøver

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

Geißler, Rainer (2008), Die Sozialstruktur Deutschlands, 5. durchgesehene Auflage, Wiesbaden: VS-Verlag.

Neumann, Lothar F./ Schaper, Lothar F. (2010), Die Sozialordnung der Bundesrepublik Deutschland. Bonn. http://www.bpb.de/publikationen/TSR8Z4,0,Die_Sozialordnung_der_Bundesrepublik_Deutschland.html

Informationen zur politischen Bildung, Heft 294 (2009): Staat und Wirtschaft http://www.bpb.de/publikationen/IXJNWG,0,Staat_und_Wirtschaft.html

Øhrgaard, Per (2009), Tyskland. Europas hjerte. Et essay, København: Gyldendal.