English   Danish

2010/2011  BA-IVK_TTPE  Tekster og tekstproduktion - Engelsk

English Title
Texts and Text Production - English

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
1. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
 • Kursusansvarlig
  Bodil Helder - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
 • Fagansvarlig på engelsk
  Lill Ingstad - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
Fagområde/Category
 • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet med undervisningen er at give de studerende en teoretisk indsigt i de grundlæggende elementer og begreber, der er nødvendige for at kunne forstå, fortolke, producere og formidle forskellige former for faglige, erhvervsrelevante tekster.

Målene er, at den studerende:
 • tilegner sig teoretisk viden om, hvad der overordnet karakteriserer faglige tekster
 • behersker metoder til at identificere en faglig teksts genre og formål på baggrund af en række analyseparametre (fx opbygning, appelformer, talehandlinger, stilistiske træk og ordvalg)
 • bliver i stand til at anvende grammatiske og sproglige forhold
 • bliver i stand til at anvende teori og metode i egen tekstproduktion
Eksamen
Tekster og tekstproduktion
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala Bestået/ikke bestået
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar
Varighed 24 timer
Prøve i tekstanalyse samt tekstproduktion Besvarelse: 3 NS
Eksamination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• dokumentere, at han/hun har indsigt i de grundlæggende tekstmæssige begreber, der er blevet introduceret i undervisningen, og kan anvende disse til analyse af en tekst
• dokumentere, at han/hun er i stand til på sproglig adækvat vis at udarbejde et skriftligt tekstprodukt på engelsk, der opfylder de konventioner, der gælder for den givne tekstgenre
• dokumentere, at han/hun er i stand til at redegøre for de valg, der er truffet ifm. udarbejdelsen af produktet
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Til enhver genre hører et sæt af normer og forventninger, og det er identifikationen af disse, der er i fokus på kurset. Der gives en introduktion til genreteoretiske, tekstanalytiske, tekstlingvistiske og sproglige aspekter af særlig relevans for forståelse og analyse af faglige tekster.

I undervisningen arbejdes der med analyse af autentisk tekstmateriale af faglig art, selvstændig tekstproduktion samt med grammatiske øvelser. Herudover tilbydes den studerende i løbet af kurset at besvare et antal skriftlige analyseopgaver.

Kurset præsenterer de teorier og metoder, der indgår som grundlag for skriftlige og mundtlige produktionsopgaver i efterfølgende semestre.

Undervisningsformer
Kurset består i en kombination af forelæsninger, diskussioner og øvelser.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve
Som den ordinære.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

Bodil Helder: Analysing Professional Texts. SL Books, August 2010

Evt. supplerende litteratur opgives på semesterplan