English   Danish

2010/2011  BA-IVK_VA1F  Virksomheden og arbejdsmarkedsforhold 1 - fransk

English Title
The company and industrial relations 1 - French

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 3,75 ECTS (112,5 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
3. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet med kurset er at den studerende erhverver sig viden om socioøkonomiske forhold for derigennem at opnå indsigt i og forståelse for de franske traditioner, værdinormer og holdninger der påvirker franskmænds adfærd. Endvidere skal den studerende tilegne sig den relevante fagterminologi på området. Målet med kurset er samtidig at den studerende forbedrer sin mundtlige kommunikationsevne på fransk.
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Varighed:45 minutter. Hjælpemidler:Fransk-fransk ordbog. Opgaveart: Besvarelse af spørgsmål på fransk. Stofområde:Emneområder fra kurset
Eksamination
Den studerende skal:
- dokumentere grundlæggende viden om udvalgte emner inden for franske socioøkonomiske forhold
- dokumentere indsigt og forståelse af de franske traditioner, værdinormer og holdninger, der påvirker franskmænds adfærd
- kunne beskrive og strukturere den tilegnede viden og præsentere den i en sammenhængende form på et nogenlunde korrekt og ikke kommunikationsforstyrrende fransk med anvendelse af relevant fagterminologi på området.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Med fokus på områder hvor forholdene i Danmark og Frankrig adskiller sig fra hinanden, arbejdes der med den erhvervsaktive befolkning, herunder løn- og ligestillingsproblematikken, samt med arbejdsmarkedsforhold, såsom fagforeninger, overenskomstforhandlinger, arbejdsløshed m.v.

Undervisningsformer
Holdundervisning, studiekredse, gruppearbejde og individuelle fremlæggelser, såvel mundtligt som skriftligt. Undervisning og diskussion foregår fortrinsvis på fransk.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 113 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøverne, herunder syge-/omprøver

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

Med udgangspunkt i aktuelle franske og danske tekster, der løbende lægges på SiteScape, arbejdes der med en række temaer inden for virksomheden og arbejdsmarkedet, herunder temaerne : La population active et sa structure, Les partenaires sociaux, Le modèle sur le marché de travail francais et sur le marché danois, Les conditions de travail, La retraite et les retraités.