English   Danish

2010/2011  BA-IVK_VIS  Fællesfag: Virksomheden i samfundet - Erhvervsøkonomi & Erhvervsret

English Title
Common course: Business Firms and Society - Business Economics & Commercial Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To semestre
Placering Forår , Efterår
2. og 3. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig for erhvervsøkonomi
    Jesper Aastrup - Institut for Afsætningsøkonomi
  • Fagansvarlig for erhvervsret
    Peter Arnt Nielsen - Juridisk Institut
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet er at give de studerende en sådan indsigt i de grundlæggende erhvervsøkonomiske og erhvervsretlige betingelser for udøvelse af erhvervsvirksomhed, at de kan identificere, analysere og vurdere relevante erhvervsøkonomiske og erhvervsretslige problemstillinger, således at de reflekterende og kvalificeret kan deltage i løsning af opgaver, der for erhvervsvirksomheder indeholder sådanne aspekter.
Virksomheden i samfundet:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar, Eksaminationstid: 10 min. pr. studerende inkl. votering. Hjælpemidler: Opgavebesvarelsen. Bedømmelse: Der er tale om en helhedsbedømmelse af den skriftlige besvarelse og den mundtlige eksamination samt af såvel de erhvervsretlige som erhvervsøkonomiske elementer Prøvebeskrivelse: Individuel mundtlig prøve på basis af en skriftlig gruppebesvarelse af en caseopgave. Der er tale om en fælles udprøvning af erhvervsøkonomi og erhvervsret. Besvarelsen udarbejdes i grupper på 3 - 5 studerende. De studerende sammensætter selv grupperne. De studerende har en kalenderuge til at udarbejde opgaven. Eksaminationen tager udgangspunkt i opgavebesvarelsen, men andre områder af pensum kan inddrages. Til eksamen vil der være to eksaminatorer til stede hhv. fra erhvervsøkonomi og erhvervret
Skriftlig opgave: Omfang: Maks. 5 NS pr. studerende. Hvis opgaven udarbejdes af 1 - 2 studerende, må denne højst udgøre 15 NS. På forsiden af opgavebesvarelsen anføres, hvor mange NS den er på. Opgavebesvarelsen afleveres i 3 eksemplarer på BA sekretariatet.
Eksamination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal demonstrere at han/hun udtømmende og med ingen eller kun få uvæsentlige mangler har sådan indsigt i de grundlæggende erhvervsøkonomiske og erhvervsretlige betingelser for udøvelse af erhvervsvirksomhed, at han/hun kan identificere, analysere og vurdere relevante erhvervsøkonomiske og erhvervsretlige problemstillinger samt reflekterende og kvalificeret kan deltage i løsning af opgaver, der for erhvervsvirksomheder indeholder sådanne aspekter.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset består af to delkurser der vægter ligeligt:

  • Erhvervsøkonomi
  • Erhvervsret

Erhvervsøkonomi

Undervisningen omfatter følgende 3 hovedområder:


Afsætning/marketing
Markedsbegrebet, konkurrence, marketing, herunder analyse af markedsvilkår og handlemuligheder på inden- og udenlandske markeder.


Organisation
Individ/grupper, organisationsprincipper og ledelse.


Økonomiske forhold
Omkostningsbegreber, økonomistyringsprocessen og introducerende regnskabsforståelse.


Erhvervsret
Faget omfatter de grundlæggende retlige rammer for drift af en erhvervsvirksomhed, og det omfatter navnlig: aftale- og køberet, erstatningsret, ejendomsret, kreditorforfølgning, arbejdsret, markedsføringsret og selskabsformerne.

Undervisningsformer
Faget indeholder en enkelt forelæsning fælles for erhvervsøkonomi og erhvervsret ved begyndelsen af 2. semester. Denne vedrører de to fags indbyrdes sammenhæng og fagenes sammenhæng med hele BA IVK uddannelsen.

Herefter gennemføres holdundervisning for henholdsvis erhvervsøkonomi og erhvervsret, der primært består i en gennemgang af erhvervsøkonomiske og erhvervsretlige begreber og sammenhænge. I denne holdundervisning stilles et antal hjemmeopgaver, der angår realistiske situationer i en virksomhed. De studerende skal ved hjælp af pensums begreber, teorier mv. identificere, analysere og vurdere situationerne samt give begrundede forslag til, hvordan virksomheden bør agere under de givne omstændigheder. Hjemmeopgaverne løses individuelt eller i grupper. Hjemmeopgaverne gennemgås.

Undervisningen fordeler sig ligeligt på de 2 semestre.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 300 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve
Der er forskellige regler alt efter om den studerende har deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige opgavebesvarelse eller ej.

Hvis den studerende har deltaget
tager den mundtlige eksamination udgangspunkt i den skriftlige besvarelse. Øvrige bestemmelser som ovenfor.

Hvis den studerende ikke har deltaget pga. sygdom:
afvikles den som en individuel mundtlig prøve i det samlede pensum.

Varighed: 10 min. inkl. votering
Censur: Ingen
Øvrige bestemmelser som ovenfor

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Litteratur

Erhvervsøkonomi

Leinsdorf, Torben: Erhvervsøkonomi i grundtræk, Handelshøjskolens Forlag, 5. udgave
Premer, Per: Forstå et regnskab, eget forlag, 3. udgave

Erhvervsret

Børge Dahl: Erhvervsjura, 11. udg. 2010
Børge Dahl: Erhvervsretlige love 2010, 32. udg. 2010
Henrik Gam: Erhvervsretlige opgaver til BA i erhvervssprog, 3. udg. 2009