English   Danish

2010/2011  BA-IVK_VK1F  Virksomhedskommunikation 1 - fransk

English Title
Business communication 1 - French

Kursusinformation

Sprog Fransk
Point 4 ECTS (120 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
2. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet med kurset er at den studerende opnår grundlæggende viden om virksomhedens kommunikation med omverdenen og færdigheder til løsning af konkrete opgaver. Den studerende skal tilegne sig viden om forretningsbreves struktur, terminologi og kommunikative funktioner.
Eksamen
Virksomhedskommunikation 1
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala Bestået/ikke bestået
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 2 timer
Prøven består i udarbejdelse af virksomhedsrelevant tekst efter oplæg inden for de områder af virksomhedens standardforretningsgang, der er gennemgået på kurset
Eksamination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal:
- kunne analysere en opgaves kontekst i en ukompliceret standardforretningsgang og på basis heraf vælge den rette subgenre og tilpasse målsprogsteksten til modtageren, situationen og tekstens funktion
- uddrage de informationer som ud fra en ukompliceret opgaveformulering er væsentlige for modtageren af målteksten
- opstille disse informationer på en hensigtsmæssig og kohærent måde i overensstemmelse med subgenrens konventioner
- producere enkle tekster på fransk som overordnet set overholder de sproglige og stilistiske konventioner for de behandlede subgenrer inden for standardforretningsgangen
- udtrykke sig på fransk uden væsentlige kommunikationsforstyrrende fejl og anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder fagterminologi og fraseologi
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der gives en introduktion til virksomhedskommunikation, hvorefter der arbejdes med forretningsgangens forskellige genrer. Der gennemgås eksempler på kommunikationssituationer inden for forretningsgangen, og der sættes fokus på de konventioner der gælder for den enkelte genre. De studerende arbejder med selvstændig formulering samt oversættelse af forretningsbreve til og fra fransk, mundtligt såvel som skriftligt.

Undervisningsformer
Holdundervisning med udarbejdelse af forskellige selvstændige opgaver mundtligt såvel som skriftligt på fransk og dansk.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 120 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

Følger