English   Danish

2010/2011  BA-IVK_VK1S  Virksomhedskommunikation 1 - spansk

English Title
Business communication 1 - Spanish

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
2. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Kursusansvalig
    Henrik Høeg Muller - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
Fagansvarlig på spansk - Carsten Humlebæk
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet med kurset er at den studerende erhverver kendskab til dele af forretningsgangen i en virksomhed og til forretningsbrevets struktur og terminologi. Endvidere skal den studerende tilegne sig det basale ordforråd inden for området og opnå færdigheder i at producere tekster.
Eksamen
Virksomhedskommunikation 1
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala Bestået/ikke bestået
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 2 timer
Prøven består af: Oversættelse til spansk af en virksomhedsrelateret dansk tekst. Opgavelængde: 3/4 NS. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder
Eksamination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• producere virksomhedsrelevante tekster inden for de områder der er behandlet i undervisningen
• vælge den rette genre og tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
• udtrykke sig skriftligt på spansk uden væsentlige kommunikationsforstyrrende fejl
• anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, derunder den mest relevante fagterminologi
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der gives en introduktion til virksomhedskommunikation, hvorefter der arbejdes med standardforretningsgangens forskellige genrer. Endvidere trænes der i oversættelse af forretningsbreve til og fra spansk såvel mundtligt som skriftligt.

Undervisningsformer
Holdundervisning med udarbejdelse af såvel mundtlige som skriftlige opgaver på spansk og dansk.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

Følger