English   Danish

2010/2011  BA-IVK_VK1T  Virksomhedskommunikation 1 - tysk

English Title
Business communication 1 - German

Kursusinformation

Sprog Tysk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
3. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på tysk
    Mette Skovgaard Andersen - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
De studerende skal have kendskab til forretningsgangen i en virksomhed og kunne identificere sproghandlinger og de dertil hørende sproglige udtryk i forbindelse med almindelig erhvervskorrespondance. På grundlag heraf skal de inden for standardforretningsgangen frit kunne producere tekster (fortrinsvis forretningsbreve), der er tilpasset kommunikationssituationen.
Eksamen
virksomhedskommunikation 1 - 24 timers hjemmeopgave
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala Bestået/ikke bestået
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar, Prøven består af en hjemmeopgave på basis af et skriftligt oplæg. Der gives 24 timer til besvarelsen.
Oplæg:Maks. 2 NS Besvarelse:Maks. 1 NS Hjemmeopgaven aflevereres på BA sekretariatet i 2 eksemplarer
Eksamination
Den studerende skal kunne:
- producere virksomhedsrelevante tekster inden for de områder der er behandlet i undervisningen, vælge den rette genre og tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion samt udtrykke sig skriftligt på tysk uden fejl der i nævneværdig grad forstyrrer kommunikationen
- anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, derunder den mest relevante fagterminologi
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Den studerende skal have godkendt 3 ud af 4 opgaver for at kunne indstille sig til eksamen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Standardforretningsgangen introduceres og belyses ved hjælp af eksempler på sammenhængende korrespondance. Indholdet analyseres med henblik på at beskrive kommunikationssituationen og konstatere hvilke sproghandlinger der indgår i de enkelte breve. På denne baggrund trænes de studerende i frit at producere situationstilpassede tekster (fortrinsvis forretningsbreve).

Undervisningsformer
Vekselvirkning mellem holdundervisning og selvstændige opgaver og fremlæggelser.
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøverne, herunder syge-/omprøver

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

Kompendium bestående af et uddrag af Moderne Tysk Erhvervskorrespondance samt opgaver

Kompendium ’Tysk Erhvervskommunikation’, sproglige problemfelter og øvelser

Sachs, Rudolf (2001). Deutsche Handelskorrespondenz. Max Hueber Verlag.