English   Danish

2010/2011  BA-IVK_VK2E  Virksomhedskommunikation 2 - engelsk

English Title
Business communication 2 - English

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
4. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på engelsk
    Lill Ingstad - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
  • Kursusansvarlig
    Lill Ingstad - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet er at videreudvikle de færdigheder i løsning af virksomhedens skriftlige kommunikation, som den studerende har erhvervet i kurset: Virksomhedskommunikation 1.

Den studerende forventes efter Virksomhedskommunikation 2 at have indgående kendskab til de forskellige genrer gennemgået inden for området og til genrernes forskellige sproglige og stilistiske karakteristika på henholdsvis engelsk og dansk. Desuden forventes den studerende at kunne udtrykke sig sprogligt korrekt og bruge relevante fagtermer samt at have kendskab til fagordbøger og andre hjælpemidler. Disse hjælpemidler skal kunne bruges effektivt og korrekt.
Forudsætninger
Skriftlig prøve 1 baserer sig dels på undervisningen på 4. semester, dels på undervisningen de foregående semestre.
Eksamen
Skriftlig prøve 1
Prøven i faget består af to delprøver:
Skriftlig prøve 1A:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni, Varighed: 21⁄2 time. Referat på dansk af fremmedsproget tekst om et emne inden for erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold.
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Udgangsteksten: maks. 3 NS. Besvarelse: ca. 3/4 NS. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 3,75 ECTS.
Skriftlig prøve 1B:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni, Varighed: 21⁄2 time. Selvstændig udarbejdelse af en virksomhedsrelevant tekst på fremmedsproget på basis af et oplæg.
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Udgangsteksten: maks. 3 NS. Besvarelse: ca. 3/4 NS. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 3,75 ECTS.
Eksamination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
- producere tekster på dansk og fremmedsproget som overholder de sproglige og stilistiske konventioner for almindeligt forekommende genrer inden for området
- vælge den rette genre og tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
- udtrykke sig såvel på fremmedsproget som på dansk uden kommunikationsforstyrrende fejl i forhold til opgaven og målgruppen
- anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den relevante fagterminologi

Mere specifikt skal den studerende i forbindelse med 1A derudover kunne:
- forstå en længere tekst og uddrage de informationer som ud fra opgaveformuleringen er væsentlige for modtageren af målteksten.
- præsentere disse informationer korrekt og neutralt, klart og velstruktureret og på en måde der er tilpasset målgruppen og formålet med referatet.

Den samlede skriftlige prøve 1 kan afvikles på en og samme dag. Hvis det er tilfældet, vil der være mindst 1 times pause imellem de to prøver.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset bygger videre på Virksomhedskommunikation 1, og der introduceres mere avancerede kommunikationssituationer i forhold til virksomhedens forskellige stakeholders og i forhold til forskellige fagsproglige kontekster. Der arbejdes intensivt med selvstændig formulering, resumé og tilpasning af tekster, både på dansk og på engelsk. Der indgår også et antal oversættelser.

Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af forelæsning, holdundervisning, diskussioner, oplæg fra studerende samt mundtlige og skriftlige øvelser. For at sætte kurset ind i en realistisk og praktisk sammenhæng vil en del af kurset være bygget op omkring en eller flere case-opgaver. Undervisningen foregår dels på engelsk, dels på dansk.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 225 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Som den ordinære

Man kan kun gå op til syge-/omprøve i den del der ikke er bestået, eller man har været syg ved.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

Litteratur er følgende:

Writing Professional Texts in English (2011), Pearson Custom Publishing

Virksomhedskommunikation 2 – compendium (2012), Academic Books

Swan, Michael (2009): Practical English Usage, 3rd ed., Oxford