English   Danish

2010/2011  BA-IVK_VK2F  Virksomhedskommunikation 2 - fransk

English Title
Business communication 2 - French

Kursusinformation

Sprog Fransk
Point 2,5 ECTS (75 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
3. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet med kurset er at den studerende uddyber og forbedrer den viden der er opnået på Virksomhedskommunikation 1 om standardforretningsgangen.
Eksamen
24 timers hjemmeopgave
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala Bestået/ikke bestået
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar
Varighed 24 timer
Opgavelængde:Maks. 2 NS. Besvarelse:Maks. 3/4 NS. Selvstændig udarbejdelse af en virksomrelevant tekst på fransk på basis af et oplæg
Eksamination
Prøvebeskrivelse:
Den studerende skal:
- kunne analysere en opgaves kontekst fortrinsvis inden for den uregelmæssige del af forretningsgangen og på basis heraf vælge den rette subgenre og tilpasse målsprogsteksten til modtageren, situationen og tekstens funktion
- kunne uddrage de informationer som ud fra opgaveformuleringen er væsentlige for modtageren af målteksten
- opstille disse informationer på en hensigtsmæssig og kohærent måde i overensstemmelse med subgenrens konventioner
- producere tekster på fransk som overordnet set overholder de sproglige og stilistiske konventioner for de behandlede subgenrer inden for virksomhedskommunikation
- udtrykke sig på fransk uden væsentlige kommunikationsforstyrrende fejl og anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder fagterminologi og fraseologi.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
For at kunne indstille sig til prøven skal den studerende have godkendt 2 ud af de 3 opgaver, der stilles i løbet af kurset.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende trænes i at producere tekster der overholder de konventioner der gælder for den enkelte brevgenre. Endvidere trænes der i oversættelse af forretningsbreve til og fra fransk, mundtligt såvel som skriftligt.

Undervisningsformer
Holdundervisning med udarbejdelse af forskellige selvstændige opgaver mundtligt såvel som skriftligt på fransk og dansk.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 75 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøverne, herunder syge-/omprøver

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

Dansk-Fransk Erhvervskommunikation. Rasmussen/Dyrberg, Det Schønberske Forlag 2000.