English   Danish

2010/2011  BA-OMV  Omverdensudvikling

English Title
Development of the Company's External Relations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi
Kursusansvarlig
  • Morten Vendelø
Fagområde/Category
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
  • Anvendelse af fagets teorier og modeller til analyse af empiriske problemstillinger, der tager deres udgangspunkt i eksempler/cases.
  • Forklaring og sammenligning af fagets forskellige teorier og modeller, samt diskussion af deres styrker og svagheder, og anvendelighed på udvalgte eksempler/cases.
Eksamen
Omverdensudvikling
Omverdensudvikling:
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Et skriftligt oplæg i form af synopsis med udgangspunkt i fagets faglige indhold, udarbejdes i grupper á max. 5 studerende. Det skriftlige oplæg må have et omfang af max. 5 normalsider pr. gruppe. Det skriftlige oplæg indgår ikke i bedømmelsen, men danner udgangspunkt for og er forudsætning for at man kan gå til eksamen. Eksamination varer 20 min. pr. studerende inkl. votering. Bedømmelsen foretages på grundlag af den mundtlige præstation. Syge-/omprøve er en 20 minutters individuel mundtlig eksamen på baggrund af pensum og finder sted i august.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets fokus er organisationens relationer til og interaktioner med dens omverden, samt hvordan organisationen kan udvikle strategier til håndtering af dens omverden. I faget introduceres; a) et sæt af teoretiske perspektiver på organisationens omverden, f.eks. interessent-perspektivet og det institutionelle perspektiv, og b) et sæt af problemstillinger vedrørende organisationens relationer til omverdenen, f.eks. virksomhedens sociale ansvar og virksomhedens omdømme. I løbet af undervisningen trænes analyse af organisationens omverden med henblik på udvikling af strategier for handling i relation til specifikke problemstillinger.

Undervisningsformer
Undervisningsplanen er designet i 10 interaktive undervisningslektioner med udstrakt
studerendeinddragelse, hvorfor de studerende blandt andet forventes; a) at bidrage med
indsamling af data og konkrete organisationer og deres omverdensrelationer, b) at lave gruppearbejde, og c) deltage i øvelser med varierende indhold.

Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 300 arbejdstimer på følgende vis:
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 30 timer
Læsning af ca. 600 siders litteratur 170 timer
Anden forberedelse til undervisningen, f.eks. caselæsning 30 timer
Udarbejdelse af gruppesynopsis 40 timer
Forberedelse til og deltagelse i eksamen 30 timer
Yderligere oplysninger

Se lektionsplan på CBS LEARN.