English   Danish

2010/2011  BA-OPERA2NY  Operationsanalyse

English Title
Operationsanalyse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik
Kursusansvarlig
Dorte KronborgKasper Holst Hansen
Fagområde/Category
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
 • dentificere, klassificere og forklare problemer relateret til en virksomheds drift, der kan gives en prærcis formulering som et optimeringsproblem, løsbart ved de metoder, som er udviklet i faget.
 • Gennemføre løsninger af de således opstillede optimerringsproblemer i simple situationer. 
 • Analysere og formidle løsning af konkrete beslutningsproblemer, herunder: 
 • Lineær programmering ved simplex-metoden
 • Simple udvidelser af det grundlæggende optimeringsproblem
 • Identificere og løse netværksproblemer
 • Løse problemer om optimale rækkefølger i simple situationer
 • Formulere og angive løsninger til kø- og lagerproblemer
 • Identificere operationsanalytiske problemstillinger i generelt. formulerede problemer knyttet til virksomhedens eller organisationens funktion 
 • Præsentere de opnåede løsninger af problemerne i den konkrete sammenhæng og kritisk vurdere løsningenes validitet.
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar og Februar
Varighed 24 timer
Opgaven udarbejdes individuelt og omfang er maksimum 10 sider. Opgaven bedømmes af én eksaminator.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Lineær Programmering (LP) og Dualitet: De grundlæggende emner fra LP-teori gennemgås, herunder formulering af lineære modeller, Simplex-metoden, dualitet med vægt på komplementære resters betingelse for optimalitet og sammenhængen med ikke-lineær programmering via Lagrange-multiplikatorer, dual Simplex, følsomhedsanalyse og konstruktion af første mulige basisløsning. 
LP-baseret heltalsprogrammering: Assignmentproblemet, det klassiske transportproblem, og transshipmentproblemet gennemgås med henblik på at illustrere LP's centrale betydning også i forbindelse med problemer, hvor der er heltalskrav knyttet til de variable.
Netværksoptimering: Mindste udspændende træ, "Single-source", Korteste vej problemet, Projektplanlægning (PERT, CPM) og maksimum strømning i netværk.
Generelle teknikker: Dynamisk Programmering og Branch-and-Bound for heltalsprogrammering.
Lagermodeller: Deterministiske og Stokastiske modeller.


Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)

Litteratur

Kompedium i Operationsanalyse, Kasper Holst Hansen, EduLab 2009

Keiding, Hans, Operationsanalyse, Djøfforlag, 2002

Kapitel 1: Hvad er Operationsanalyse
Kapitel 2: Lineær programmering
Kapitel 3: Mere om lineær programmering
Kapitel 4: Ikke-lineærprogrammering
Kapitel 5: Heltalsprogrammering
Kapitel 6: Travelling Salesman
Kapitel 7: Dynamisk programmering
Kapitel 8: Grafer
Kapitel 9: Netværk
Kapitel 10: Lokalisering
Kapitel 11: Transport og assignment
Kapitel 12: Optimale rækkefølger
Kapitel 13: Kompleksitet (kursorisk)
Kapitel 14: Punktprocesser og fornyelse
Kapitel 15: Pålidelighed og vedligehold
Kapitel 16: Det optimale lager
Kapitel 17: Køteori