English   Danish

2010/2011  BA-PT  Psykologiske test

English Title
Psychological Tests

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Efterår 2011
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi
Kursusansvarlig
  • Torkil Clemmensen - Institut for Informatik
Fagområde/Category
  • Erhvervspsykologi/Business psychology
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Ved prøven skal den studerende kunne:
  • Identificere og beskrive psykologiske test mht. formål, opbygning, scoring og tolkning af resultater.
  • Identificere relevante problemstillinger i forbindelse med analyse og vurdering af
  • Forholde sig kritisk diskuterende og selvrefleksivt til testens kvalitet og anvendelsesperspektiv.
  • Kritisk forholde sig til væsentlige forholds betydning for anvendelse og fortolkning af psykologiske tests i erhvervslivet.
Eksamen
Psykologiske test
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar
Prøven er uden censur og har form af en skriftlig individuel hjemmeopgave. Opgaven må have en længde af max. 10 normalsider. Ved bedømmelsen medvirker fagets undervisere. Syge-/omprøven afholdes efter de samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

En gennemgang af psykologiske test, med fokus på udvalgte typer af test der anvendes til rekruttering, organisering, konflikthåndtering og udvikling af medarbejderen i organisationen. Kursusforløbet er opdelt i tre fagelementer og omfatter psykologiske test, der inddrager læringsstile, teamroller og personlighedsdimensioner

Litteratur

Endnu ikke fastlagt