English   Danish

2010/2011  BA-SKIP_EKIP  Strategisk kommunikation i praksis - Ekstern kommunikation i praksis

English Title
Strategisk kommunikation i praksis - Ekstern kommunikation i praksis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår , Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
Lena Mygdam Zwisler
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
  • Den studerende skal være i stand til at vurdere og videreudvikle casens kommunikative problemstillinger på en tilstrækkelig kompleks måde, der demonstrerer den studerendes kommunikative evner og færdigheder i såvel praktiske løsningsforslag som refleksion.
  • Den studerende skal i sin selvstændige analyse kunne vurdere, analysere og videreudvikle den strategiske kommunikation og være i stand til at foreslå ændringer i praksis. 
Kvaliteten af analysen omfatter både argumentation, refleksion, konklusion og konsistens.
  • Den studerende skal være i stand til at anvende fagets værktøjer (repræsenteret i pensum) og reflektere over deres betydning i praksis.
  • Den studerende skal demonstrere sine praktiske færdigheder i at kommunikere i forskellige medier og være i stand til at reflektere over muligheder og begrænsninger ved valg af bestemte kommunikationsmedier.
Eksamen
Ekstern og strategisk kommunikation i praksis
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode April og August
Eksamination
Prøven har form af, at den studerende individuelt og i løbet af ti døgn udarbejder en casebesvarelse inkl. konkrete tekstproduktioner af max 15 normalsider. Illustrationer og grafer tæller ikke med i de 15 sider.
Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen.
Ved syge-/omprøven udarbejdes en ny casebesvarelse.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursus: SKIP: SAT 225/7,5 ECTS
Formålet med ’Strategisk kommunikation i praksis’ er at opbygge solide, praktiske produktions- og analysefærdigheder inden for feltet integreret kommunikation. Semestret er en overbygning på de første tre semestre, da alle de forskellige delområder inden for kommunikation nu betragtes som et sammenhængende kompetenceområde. Her er det væsentligt at være bevidst om valg og fravalg af kommunikationsmuligheder for at kunne arbejde kommunikationsstrategisk i en organisatorisk sammenhæng.
Subject: EKIP: SAT 225/7,5 ECTS
Formålet med ’Ekstern kommunikation i praksis’ er, at de studerende får en praktisk erfaring med problemstillinger, redskaber og processer, der knytter sig til organisationers brug af digital kommunikation på et strategisk niveau. Dermed fortsætter de opbygningen af solide praktiske og strategiske færdigheder, der kræves af strategiske kommunikatører. De studerende skal lære at reflektere over hvilke valg, der tages i arbejdet med digital kommunikation, hvilke konsekvenser valgene har, og hvordan digitalt kommunikationsarbejde kan planlægges, udføres og udvikles. Dermed optræner de studerende evnen til at omsætte teoretisk og analytisk viden til konkrete produkter og analyser, og vil efterfølgende kunne fungere som rådgivere og producenter i forbindelse med projekter af denne karakter.

Litteratur

Kursus: Strategisk kommunikation i praksis
• Petersen, Helle: ”Strategisk kommunikation – kvalitetsstyring og måling”, Samfundslitteratur 2003.
• Mygdam Zwisler, Lena: ”Integreret virksomhedskommunikation. Tekster til Kommunikationsværkstedet”, HA(kom.), 4. semester 2010.

Subject: Ekstern kommunikation i praksis
• Zwisler, Lena Mygdam: ”Organisationers mediebrug - Fra digital information til digital involvering”.
• Appel, Dorte Bajda & Borup, Bjørn: ” God webkommunikation – En praktisk guide til webarbejdet”, Ingeniøren bøger 2001.
• Hoff-Clausen, Elisabeth: ”Set gennem nettet”, Samfundslitteratur 2002.