English   Danish

2010/2011  BA-SKMS  Kommunikationsteori- og strategi – Strategisk kommunikation i mediesamfundet

English Title
Kommunikationsteori- og strategi – Strategisk kommunikation i mediesamfundet

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
Kresten Schultz Jørgensen
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse/Management
  • Markedsføring/Marketing
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • Identificere, klassificere og forklare grundlæggende udfordringer i centrale aktørers virke i forhold til de gængse og relevante strategiske kommunikationsudfordringer.
  • Pege på en række konkrete kommunikationsværktøjer og -dimensioner samt gøre rede for såvel deres strategiske som praktiske anvendelse.
  • Analysere og vurdere effekten af en given kommunikationsstrategi og givne kommunikationsværktøjer.
  • Identificere kommunikationsstrategiske problemstillinger og løsninger i en ”case” og klassificere samt forklare argumenter og løsningsforslag.
  • Formulere, afgrænse og analysere kommunikationsstrategiske problemstillinger og formidle dem i et klart og korrekt sprog.
Eksamen
Kommunikationsteori- og strategi – Strategisk kommunikation i mediesamfundet
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar og Februar
Eksamination
Prøven har form af, at den studerende individuelt udarbejder et essay af max 15 normalsider, hvortil der gives 3 uger. Der udarbejdes centralt en opgaveramme. De studerende tager udgangspunkt i en selvvalgt case og en problemstilling inden for rammen. Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen.
For syge/omprøve gælder samme eksamensbestemmelser som for den ordinære eksamen.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er fagets formål at træne de studerendes blik for strategisk kommunikation – og herunder i særdeleshed de studerendes blik for strategisk tænkning af 2. orden. Det vil sige den strategiske påvirkning af rammerne for mulig handlen.

Undervisningsformer
Kursusaktivitet:
Studenterarbejdstimer:

Deltagelse i forelæsninger
18 timer
Øvelser
24 timer
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser)
96 timer
Eksamensforberedelse
87 timer
Total
7,5 ECTS / 225 SAT
Litteratur

• Finn Frandsen og Winnie Johansen: Krisekommunikation, Forlaget Samfundslitteratur, 2007
• Mette Morsing & Christina Thyssen (ed.), Corporate Values and Responsibility, The Case of Denmark, Samfundslitteratur, 2003;
• Høybye, Buchhave, Lund & Wagner (red.), Politisk Spin, Akademisk Forlag, 2007.
• Jesper Højbjerg Christensen, Når Forretningen kommunikerer – Topledelsens Nye Strategier, Gyldendal Business, 2010