English   Danish

2010/2011  BA-TEPOS  Samfund: Teoretiske positioner

English Title
Samfund: Teoretiske positioner

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
Niels Åkerstrøm Andersen
Fagområde/Category
  • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
  • Den studerende skal være i stand til at beskrive, hvilke kommunikative iagttagelsesmuligheder, der byder sig med valget af en bestemt teori i forhold til iagttagelsespunkterne individ, organisation og samfund.
  • Den studerende skal være i stand til at sammenligne iagttagelsesmuligheder og iagttagelsesblindhed ved valg af alternative teorier.
  • Den studerende skal være i stand til at reflektere over fordele og ulemper ved anvendelse af de forskellige tilgange i forhold til en bestemt empirisk, analysestrategisk eller teoretisk problemstilling.
Eksamen
Samfund: Teoretiske positioner
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode December/januar og Februar
Eksamination
Prøven har form af, at den studerende individuelt udarbejder en skriftlig opgavebesvarelse af max 7 normalsider, til hvilket der gives tre døgn. Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen.
Ved syge-/omprøve erstattes 3-døgns opgaven af en mundtlig eksamen i hele pensummet uden forberedelse. Syge/omprøven bedømmes af to eksaminatorer.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med femte semesters samfundsdiagnostik er, at gå bag om diagnoserne fra første semester og spørge til de samfundsteoretiske blikke, de er skabt af. I første semester fremlagdes eksempler på diagnoser i forhold til udviklingen i de konstitutive betingelser for konstruktionen af vort samfund, organisationer og individ. Disse tre variable går igen i dette semester, men nu med udgangspunkt i grundlagsspørgsmål angående, hvordan spørgsmålene om samfund, organisation og individ stiller sig.

Undervisningsformer
Forelæsninger er vægtet tungt i kursets arrangering, fordi de giver mulighed for at skabe et unikt overblik for de studerende, som vi mener, de ikke selv vil være i stand til at producere. Der planlægges i alt 18 forelæsninger. Fire forelæsninger til hver teoriretning samt to afsluttende og tværgående gange.
Litteratur

Kneer, G. og Nessehi, A.(1997): Niklas Luhmann, Hans Reitzels Forlag.

Anders Bordum (2001): Diskursetik og den positive selvreference, Samfundslitteratur.

Resten optrykkes i kompendium.