English   Danish

2010/2011  DIP-5ER  Eksternt regnskab

English Title
Eksternt regnskab

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Placering Efterår
Studiestart den 16. august Undervisningen finder sted tirsdage og/eller torsdage fra uge 33-43.
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Regnskabsvæsen
Kursusansvarlig
Jens Elling
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Viden
• På det teoretiske plan giver faget den studerende en forskningsbaseret viden om brugernes beslutningsmodeller og informationsbehov, alternative overskud- og kapitalbegreber og årsregnskabets underliggende begrebsramme.
Desuden giver faget viden om de forskningsmetoder, som danner grundlag for den empiriske og normative regnskabsforskning.
• På det praktiske plan opnår den studerende viden om de forskellige regelsæt, der regulerer regnskabsaflæggelsen i love og standarder, og hvordan regelsættende implementeres i udarbejdelsen af årsrapporter.
• Regelsættenes præcisering af definitioner, indregningskriterier og målegrundlag giver de studerende mulighed for at forstå og reflektere over de konsekvenser, som reguleringens formue (balance-)orienterede overskud- og kapitalbegreber får for virksomheders regnskabsaflæggelse i praksis.

Færdigheder
Den studerende skal kunne:
• Identificere de centrale problemer, som opstår i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporter og de områder af det gældende regelsæt, som bør inddrages i deres løsning.
• Anvende begrebsrammen som grundlag for indregning, måling og præsentation af væsentlige regnskabsposter i årsrapporten.
• Forholde sig kritisk til indholdet af udarbejdede årsrapporter og om nødvendigt stille forslag til ændringer.
• Gennemføre en analytisk bearbejdning af årsrapportens generelle oplysninger med henblik på dækning af forskellige regnskabsbrugeres specifikke informationsbehov.
• Formidle faglige problemstillinger i relation til udarbejdelsen af koncernregnskaber og til forskelle i moder- og koncernregnskabers informationsværdi for brugerne.

Eksamen
Eksternt regnskab
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Oktober
Varighed 4 timer
Eksamination
4-timers skriftlig prøve. Alle hjælpemidler tilladt, inkl. pc (ingen netadgang).

Studieleder og underviser kan beslutte at foretage en mundtlig prøvning i stedet, hvis det skønnes hensigtsmæssigt set i forhold til antallet af studerende.

Eksamen afholdes i uge 43
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Indstilling til eksamen kræver 3 godkendte casebesvarelser hvoraf den ene skal præsenteres mundtligt. Alt sammen gruppevis.Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets indhold:

Faget beskæftiger sig med følgende 5 problemkredse:

 • Eksternt regnskab som samfundsaktivitet, videnskabelig disciplin og samfundets regulering af regnskabspraksis via lovgivning, privatsektorregulering og markedsløsning i modificeret form.

 • De fundamentale regnskabsteorier(paradigmer), præstationsorienteret regnskabsteori og formueorienteret regnskabsteori. Sidstnævnte uddybes med forskellige regnskabsmodeller og den begrebsramme, som dansk og international regnskabslovgivning bygger på.

 • En analytisk gennemgang af det tekniske regelsæt, som gælder for aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger.

 • Modeller til rapportering om viden, miljø og samfundsansvar.

 • Regnskabsanalyse omfattende analyse af strategi, reformulering af egenkapital samt analyse af rentabilitet og risiko på grundlag af en reklassficering af posterne efter driftsaktivitet og finansieringsaktivitet.

En børsnoteret dansk virksomhed vil blive inddraget i undervisningen via det udleverede årsregnskab, presseomtale, kursudvikling på aktiemarkedet mv. Det forventes, at du holder dig orienteret via dagspressen og på anden vis om den pågældende virksomhed for derved at kunne yde selvstændige bidrag til undervisningen. Den udvalgte virksomhed præsenteres på Introdagen af virksomhedens ledelse.

Undervisningsformer
Undervisningen foregår på hold af ca. 35 studerende inddelt i grupper (grupperne dannes ved første undervisningsgang).
Undervisningen omfatter dialogforelæsninger med tilhørende opgaver/cases, som knytter sammenhængen mellem teori og praksis.

Hver gruppe skal undervejs løse mindst 3 skriftlige opgaver, som afleveres og bedømmes til godkendt/ikke godkendt med henblik på indstilling til eksamen. Den ene besvarelse skal desuden suppleres med en mundtlig gruppepræsentation for holdet. Læreren fungerer som opponent.
Indstilling til eksamen kræver 3 godkendelser.


Yderligere oplysninger
 • Studiesekretær:
  Pia Clasen
  Solbjerg Plads 3 – D4.43
  2000 Frederiksberg
  Tlf: 3815 2323
  Mail: pc.acc@cbs.dk

 • Undervisningen finder sted tirsdage og/eller torsdage fra uge 33-43 i tidsrummet 17.10-20.40.
  Studiestart den 16. august
Litteratur

Jens O. Elling: ”Finansiel rapportering – teori og regulering”
Forlag: Gjellerups, Forlag 2. udgave 2010

Ole Sørensen: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse
- en praktisk tilgang"
Forlag: Gjellerup & Gad, 3. udgave, 2009