English   Danish

2010/2011  DIP-6S  Skat

English Title
Skat

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Regnskabsvæsen
Kursusansvarlig
Ulrik Gorm Møller
Fagområde/Category
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Viden

På det teoretiske plan giver faget den studerende en forskningsbaseret viden om elementerne i den skattepligtige indkomst: indtægter, udgifter herunder afskrivninger, periodisering, beskatningen af kapitalgevinster samt tillige selskabers særlige skattemæssige problemstillinger og skatteberegningen for personer og selskaber.

På det praktiske plan opnår den studerende viden om lovregler og praksis som sætter vedkommende i stand til at udarbejde selvangivelse for personer og selskaber med grundlæggende skattemæssige problemstillinger. Tillige opnår den studerende viden, som sætter vedkommende i stand til at beskrive de skattemæssige konsekvenser af påtænkte dispositioner og derved producere et relevant beslutningsgrundlag for valg mellem alternativer i situationer, hvor skat er en afgørende faktor.

Færdigheder
Den studerendes centrale færdigheder består i at kunne:

• Identificere, analysere og løse grundlæggende problemer i relation til selvangivelsens indtægts-, udgifts- og afskrivningsside samt periodiseringen af disse.

• Identificere, analysere og løse grundlæggende problemer i relation til kapitalgevinst beskatning.

• Identificere, analysere og løse problemer i relation selskabers særlige problemstillinger.

• Beregne skatten for personer og selskaber.

• Forstå grundlæggende principper inden for lovregler og praksis.

• Vurdere om en dom kan bruges til løsning af en konkret problemstilling.

• Producere et efter skat beslutningsgrundlag i situationer, hvor skat er en afgørende faktor.

• Via opnåede metodemæssige færdigheder kunne holde sig ajour med udvikling i regler og praksis inden for fagets temaområder.

Kompetencer

Den studerendes centrale kompetencer består i at kunne:

• Identificere, analysere og fremkomme med løsningsforslag til håndtering af komplekse skattemæssige problemstillinger inden for de ovennævnte områder ved anvendelse af fagets begreber, teorier og metoder.

• Indgå i samarbejde med specialister i andre funktioner i en virksomhed med henblik på løsning af skattemæssige problemer, som omfatter flere funktioner.
Eksamen
Skat
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Varighed 4 timer
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Modulets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for de væsentligste principper i opgørelse af personer og selskabers indkomst og beskatning heraf.

Faget beskæftiger sig med grundlæggende lovregler og praksis i forbindelse med opgørelse af skattepligtig indkomst og skatteberegning for personer og selskaber. Da regler og praksis ændres hurtigt, lægges der særlig vægt på at udvikle den studerendes evner til at arbejde metodisk således, at vedkommende sættes i stand til efterfølgende at ajourføre sin viden inden for området i takt med den kommende udvikling i regler og praksis.

Undervisningsformer
Undervisningen foregår på hold af ca. 35 studerende inddelt i grupper (grupperne dannes ved første undervisningsgang).
Undervisningen omfatter dialogforelæsninger med tilhørende opgaver/cases, som knytter sammenhængen mellem teori og praksis.
Yderligere oplysninger

Studiesekretær Birgitte Skov
Solbjerg Plads 3 – D4.42
2000 Frederiksebrg
Tlf: 3815 2325
Mail: bs.acc@cbs.dk