English   Danish

2010/2011  DIP-AA  HR-ledelse og udvikling

English Title
HR-ledelse og udvikling

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Fredag den 9. september 2011 Lørdag den 10. september 2011 Fredag den 30. september 2011 Lørdag den 15. oktober 2011 Fredag den 18. november 2011 Lørdag den 10. december 2011
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 35
Maks. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Organisation
Kursusansvarlig
Susse Georg
Fagområde/Category
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Ved fagets afslutning forventes den studerende at kunne:
Anvende og kritisk vurdere teorier indenfor HR-ledelse og udvikling
Analysere konkrete HR- relateret problemstillinger
Udvikle forslag til ledelsesmæssige tiltag og argumentere for deres anvendelighed/relevans
Præsentere analyse og forslag til ledelsesmæssige tiltag på en sproglig korrekt, klar, sammenhængende og reflekteret måde

Efter aktiv deltagelse i specialiseringsvalgfaget ”HR-ledelse og udvikling ” vil den studerende have viden om teori, metoder og praksis vedrørende organisationsforandringer, medarbejde- og kompetenceudvikling samt om de strategiske processer i tilknytning til HR. Den studerende forventes at kunne:
Identificere, sammenligne, kombinere og udnytte fagområdets begreber, modeller og teorier med henblik på analyse og løsning af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger i forbindelse medvirksomhedens menneskelige ressourcer
Iværksætte undersøgelser af konkrete problemstillinger inden for området, herunder formulere krav til data og datageneringsmetoder
Anvende empiriske data og resultater i analyser af disse problemstillinger og på baggrund heraf vurdere behovet for at iværksætte organisatoriske og/eller ledelsesmæssige forandringer
Vurdere eget og andres arbejde og påpege begrænsninger i såvel analyser som anbefalinger
Forholde sig kritisk til de anvendte teorier, det empiriske materiales kvalitet samt til anvendelse af alternative teorier/modeller, herunder kunne
Eksamen
HR-ledelse og udvikling
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 30 minutter
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med ”Virksomhedskommunikation og strategisk udvikling” er at:
Sikre en faglig progression ved at supplere og udbygge det fællesfaglige grundlag vedrørende organisation og ledelse fra undervisningen i 5. og 6. semester med undervisning, der går i dybden med, hvorledes virksomhedens strategiske udvikling er knyttet til ledelsens forståelse for og arbejde med de menneskelige ressourcer.
Give den studerende mulighed for at specialisere sig inden for et område inden for organisation og ledelse, som har den studerendes særlige interesse
Styrke den studerendes viden, færdigheder og kompetencer inden for dette fagområde således at den studerendes faglige professionalisme styrke
Understøtte den studerende i det videre arbejde på 8. semester med afgangsprojektet.

Undervisningsformer
Undervisningen er baseret på dialogforelæsninger og case-diskussioner, hvor de anvendte teoretiske tilgange eksemplificeres gennem anvendelse af illustrative cases, rollespil eller simuleringer samt præsentation/diskussion af konkrete problemstillinger fra deltagernes og eventuelle gæsters virksomheder. Mini-projektarbejdet organiseres som et action-learning projekt.
Yderligere oplysninger

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk

Litteratur

Vejledende litteratur:
Karl Weick (2001), Making Sense of the Organization, Blackwell Publishers, Oxford, 2001. ISBN 9780631223191.
Ralph D. Stacey (2007): Strategic Management and Organizational Dynamics, Prentice Hall. 5. udgave, ISBN 9780273708117.
Klaus Guldbrandsen (2003): Kompetencekraft - Resultater gennem mennesker, Børsens Forlag 2003, ISBN: 9789670000039.
Niels Åkerstrøm Andersen (2001): Kærlighed & Omstilling – Italesættelsen af den offentligt ansatte. Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 1. udgave, ISBN: 8770343233.
Madsen, Jens Astrup (red): Organisationer i forandring. Handelshøjskolens Forlag 2007, 5. udgave, ISBN 8762903047.
Darmer, P., Jordansen, B., Astrup Madsen, J. og J. Thomsen (red).: Paradigmer I Praksis. Handelshøjskolens Forlag, 1. udgave. 2010, ISBN: