English   Danish

2010/2011  DIP-CF  Corporate Finance med stor seminarlignende opgave

English Title
Corporate Finance med stor seminarlignende opgave

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Placering
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Finansiering
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål

Den studerende opnår et anvendelsesorienteret overblik samt en dyb
forståelse for de faglige problemstillinger, som behandles i faget, herunder at
kunne reflektere over fagets teorier og metoder i relation til problemløsningen.
Målet er, at de studerende efter at have fulgt faget skal kunne beskrive
sammenhængene mellem de vigtigste elementer i virksomheders finansielle funktioner.

Den studerendes centrale færdigheder består i at kunne:
1. omregne budgetforudsætninger til betalingsstrømme, og værdiansætte
virksomheder på basis heraf
2. beregne kapitalomkostninger ud fra budgetforudsætninger og
markedsværdier, og sammenholde denne metode med
porteføljeteoriens bud på kapitalomkostninger
3. redegøre for kapitalstrukturens betydning for en virksomheds værdi,
samt nyberegne en virksomheds værdi efter ændringer i
kapitalstrukturen
4. redegøre for værdien af vækst, både konstant vækst og forskellig vækst
på hhv. kort og lang sigt – de såkaldte fase-modeller for cash flowet
5. redegøre for teorier om udbyttepolitik kontra aktie-tilbagekøb, både ud
fra skat og ud fra informationseffekt
6. foretage analyse af en given investering og/eller fusion, samt analysere
en virksomhedsovertagelses gevinster fra effektivisering og
omfinansiering.

Den studerendes centrale kompetencer består i på baggrund af fagets
begreber, teorier, modeller og metoder at være i stand til ud fra en række
konkrete oplysninger om dels de finansielle markeder, dels den enkelte
virksomheds finansielle situation, at kunne udarbejde detaljerede finansielle
analyser baseret på et fyldestgørende finansielt beslutningsgrundlag.
Eksamen
Corporate Finance med stor seminarlignende opgave
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Varighed 4 timer
Den indlagte seminarlignende opgave bedømmes separat. Denne opgave skal bestås, for at den studerende kan aflægge eksamen i faget Corporate Finance. Hver enkelt studerende skal udarbejde en opgave. Denne eksamen er således individuel. Bedømmelsen sker efter 7-trins skalaen. Der anvendes ikke censur. Eksamen i Corporate Finance er en fire timers skriftlig eksamen. Om der er adgang til at anvende hjælpemidler besluttes af lærer og studieleder i forbindelse med undervisningens tilrettelæggelse. I tilfælde af omeksamen kan denne afholdes som mundtlig eksamen, såfremt studielederen vurderer, at dette er mest hensigtsmæssigt, fx fordi der kun er få tilmeldte.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget beskriver teorien om, hvorledes børsnoterede såvel som andre virksomheder kan optimere deres finansiering og investering med udgangspunkt i deres værdiansættelse. De centrale begreber er

kapitalomkostning, kapitalstruktur og virksomhedsvurdering.

Faget bygger videre på centrale HD 1. dels fag som samfundsøkonomi, erhvervsøkonomi og dataanalyse. Faget bygger i endnu højere grad videre på 5. semesters fagene om obligationer, aktier og porteføljeteori. Det er nemlig porteføljeinvestorernes afkastkrav, der skaber selskabernes kapitalomkostning, og investorernes vægtning af aktier og obligationer er identisk med virksomhedernes kapitalstruktur, blot set fra den anden side af markedet.

Faget omhandler virksomhedernes finansielle opbygning, et emne, der er af allerstørste væsentlighed for enhver virksomhed, hvad enten den er personligt ejet eller organiseret i selskabsform. Gennemførelsen af rentable investeringer og kriterierne herfor. Betydningen af risici for investeringens rentabilitet. Tilførslen af kapital til virksomhedens drift enten som egenkapital og fremmedkapital og fordelingen af risici ved disse kapitalformer. Mulighederne for diversificering af investeringer i virksomheden internt eller igennem porteføljer.

Virksomhedens kapitalstruktur og dens værdiansættelse, dens vægtede kapitalomkostninger med betydningen af gældens skatteskjold, dens kriseomkostninger og dens dividendepolitik omkring udbetaling af dividender såvel som kapitaludvidelser eller aktie-tilbagekøb er alle meget væsentlige emner i faget.

Principal-agent teorier og asymmetrisk information hører også til fagets emner, der ikke er udtømmende oplistet her.

Undervisningsformer
På 6. semester er der 8 timer ugentligt i 15 uger samt et antal øvelsestimer. Undervisningen i faget Corporate Finance (med stor seminarlignende opgave) dækker cirka 2/3 af semesteret. Undervisningen i selve faget Corporate Finance gennemføres ved forelæsninger. I disse skabes et overblik over fagets teori kombineret med praktiske problemstillinger. Der suppleres med et antal øvelser. Der stilles i semesteret en obligatorisk godkendelsesopgave i faget, og denne gennemgås efterfølgende i øvelsesforløbet. En godkendelse af denne opgave er en forudsætning for indskrivning til eksamen.

Der udbydes og gennemføres i slutningen af semesteret et antal seminarhold, der inden for nærmere afgrænsede fagområder, gennem fælles bearbejdelse af udvalgte artikler og anden litteratur, giver holdets deltagere et fælles udgangspunkt inden for fagområdet, når de vælger emne for og skal skrive deres seminaropgave. Det enkelte seminarhold får sin særlige emnekreds og en lærer med faglige kvalifikationer her indenfor. Der vil blive søgt udbudt et antal seminarhold, så der er cirka 10-12 studerende pr. hold. Det kan derfor blive nødvendigt at lukke for tilmeldingen til særligt søgte seminarhold.