English   Danish

2010/2011  DIP-DD  Organisationsforandring og innovation

English Title
Organisationsforandring og innovation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Fredag den 9. september 2011 Lørdag den 10. september 2011 Fredag den 30. september 2011 Lørdag den 15. oktober 2011 Fredag den 18. november 2011 Lørdag den 10. december 2011
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Organisation
Kursusansvarlig
Susse Georg
Fagområde/Category
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Ved fagets afslutning forventes den studerende at kunne:
Anvende og kritisk vurdere teorier indenfor organisationsforandring og innovation
Analysere konkrete problemstillinger i forbindelse med organisationsudvikling
Udvikle forslag til ledelsesmæssige tiltag og argumentere for deres anvendelighed/relevans
Præsentere analyse og forslag til ledelsesmæssige tiltag på en sproglig korrekt, klar, sammenhængende og reflekteret mådeEfter aktiv deltagelse i specialiseringsvalgfaget ”Innovation og organisationsforandringer” vil den studerende have viden om teori, metoder og praksis vedrørende entreprenørskab, innovation, strategi og organisationsforandringer, meningsskabelse og om organisationer som komplekse responssive processer. Den studerende forventes at kunne:
Identificere, sammenligne, kombinere og udnytte fagområdets begreber, modeller og teorier med henblik på analyse og løsning af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger i forbindelse med organisationsudvikling
Iværksætte undersøgelser af konkrete problemstillinger inden for området, herunder formulere krav til data og datageneringsmetoder
Anvende empiriske data og resultater i analyser af disse problemstillinger og på baggrund heraf vurdere behovet for at iværksætte organisatoriske og/eller ledelsesmæssige forandringer
Vurdere eget og andres arbejde og påpege begrænsninger i såvel analyser som anbefalinger
Forholde sig kritisk til de anvendte teorier, det empiriske materiales kvalitet samt til anvendelse af

Eksamen
Organisationsforandring og innovation
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 30 minutter
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med ”Innovation og organisationsforandringer” er at:
Sikre en faglig progression ved at supplere og udbygge det fællesfaglige grundlag vedrørende organisation og ledelse fra undervisningen i 5. og 6. semester med undervisning, der går i dybden med, hvorledes virksomhedens strategiske udvikling er knyttet til ledelsens forståelse for og arbejde med organisationsforandringer.
Give den studerende mulighed for at specialisere sig inden for et område inden for organisation og ledelse, som har den studerendes særlige interesse
Styrke den studerendes viden, færdigheder og kompetencer inden for dette fagområde således at den studerendes faglige professionalisme styrke
Understøtte den studerende i det videre arbejde på 8. semester med afgangsprojektet.

Undervisningsformer
Undervisningen er baseret på dialogforelæsninger og case-diskussioner, hvor de anvendte teoretiske tilgange eksemplificeres gennem anvendelse af illustrative cases, rollespil eller simuleringer samt præsentation/diskussion af konkrete problemstillinger fra deltagernes og eventuelle gæsters virksomheder. Mini-projektarbejdet organiseres som et action-learning projekt.
Yderligere oplysninger

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk

Litteratur

Vejledende litteratur:
Ralph D. Stacey (2007): Strategic Management and Organizational Dynamics, Prentice Hall. 5. udgave, ISBN 9780273708117.
Weick, Karl (1995): Sensemaking in Organizations, Sage Publications, ISBN 9780 8039 71776.
Karl Weick (2001), Making Sense of the Organization, Blackwell Publishers, Oxford, 2001. ISBN 9780631223191.
Swedberg, Richard (ed) (2000): Entrepreneurship – The Social Science View. Oxford University Press, 1. udgave. ISBN: 97801982946101.
Darmer, P., Jordansen, B., Astrup Madsen, J. og J. Thomsen (red).: Paradigmer I Praksis. Handelshøjskolens Forlag, 1. udgave. 2010, ISBN: 9788762903494.