English   Danish

2010/2011  DIP-DERIV  Derivatives

English Title
Derivatives

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Placering
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Finansiering
Kursusansvarlig
TBA
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
De studerende opnår en forståelse for, at der findes et utal af forskellige risici,
som påvirker de finansielle beslutninger, herunder markedsrisiko (rente- og
kursrisiko). De studerende tilegner sig den nødvendige viden til selvstændigt
at være i stand til i en konkret kontekst at kunne identificere og kvantificere
sådanne finansielle risici.

De studerende opnår en dyb og detaljeret indsigt i de mest anvendte
finansielle derivater, samt værdiansættelsen heraf; herunder specifikt for hvert
enkelt derivat:
1. Forstå opbygningen af og formål med det enkelte derivat.
2. Kunne opstille derivatets cashflow.
3. Kunne værdiansætte derivatet, samt forstå og forklare argumenter bag
metoden hertil.
4. Kunne værdiansætte derivatet i tiden efter indgåelse og ved ændringer af
markedsvilkår. De studerende opnår et fuldstændigt overblik over,
hvordan ændringer i markedsmæssige faktorer påvirker
værdiansættelsen af det enkelte derivat. Dette både kvantitativt og
kvalitativt.
Det er et selvstændigt mål, at de studerende opnår en betydelig grad af
overblik over, hvordan finansielle risici påvirker finansielle beslutninger og det
økonomiske resultat. De skal have en forståelse for detaljen således at deres
færdigheder gør dem i stand til at se vigtigheden i at kunne beregne risici og
optimale afdækningsmuligheder med 2 decimaler. Sans for detaljen er
afgørende, da selv små regnefejl kan have meget betydelige økonomiske
konsekvenser, hvis der er tale om beløbsmæssigt store porteføljer.

De studerende bliver med ovenstående indsigt i de mange typer af finansielle
derivater, der findes, i stand til med valg af hensigtsmæssige finansielle derivater at kunne iværksætte en konkret afdækning af forskellige finansielle
risici.
De studerende vil endvidere ved ændringer af markedsvilkår, samt ved
ændringer af værdien eller omfanget af de ved indgåelsen identificerede
finansielle risici, i tiden fra indgåelse og frem til udløb af
afdækningsinstrumentet, kunne værdiansætte den samlede portefølje samt være i stand til at foretage en evt. hensigtsmæssig justering af afdækningsinstrumentet. I tilfælde af sidstnævnte vil de studerende være i
stand til at beregne de økonomiske konsekvenser af en sådan justering i
afdækningsinstrumentet.
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Varighed 4 timer
Om der er adgang til at anvende hjælpemidler besluttes af lærer og studieleder i forbindelse med undervisningens tilrettelæggelse. I tilfælde af omeksamen kan denne afholdes som mundtlig eksamen, såfremt studielederen vurderer, at dette er mest hensigtsmæssigt, fx fordi der kun er få tilmeldte.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Derivatives er et metode- og teknikfag, hvor målsætningen er at give de

studerende en dyb og detaljeret indsigt i de mest anvendte finansielle

derivater. Der gives en grundig indsigt i formål, opbygning samt

værdiansættelse af hvert enkelt derivat. I denne sammenhæng sættes de

studerende desuden i stand til at kunne anvende derivaterne til afdækning af

såvel nationale som internationale finansielle markedsrisici. De studerende vil

med faget derfor være i stand til at forstå såvel opbygningen som anvendelsen

af en bred vifte af finansielle instrumenter.

Som grundlag for udvikling af de studerendes generelle og specifikke

kompetencer indgår følgende problemstillinger og fag-/teoriområder:

Forståelse af finansielle risici, strategi for risikostyring, samt hedging.

Introduktion til pengemarkedsinstrumenter. Finansielle produkter, herunder:

1. Forwards og futures (aktier, indeks, valuta og råvarer).

2. FRA.

3. Swaps.

4. Optioner (Black & Scholes)

a. Aktie-, indeks- og valutaoptioner

b. Caps, floors og collars.

5. Konverterbare realkreditobligationer.

6. CDS.

7. Håndtering af modpartsrisiko.

Undervisningsformer
På 5. semester er der 8 timer ugentligt i 15 uger samt et antal øvelsestimer. Undervisningen i faget Derivatives dækker cirka 1/3 af semesteret, og den gennemføres ved forelæsninger. I disse skabes et overblik over fagets teori kombineret med praktiske problemstillinger. Hertil kommer et antal øvelser inden for faget. Der stilles i semesteret en obligatorisk godkendelsesopgave i faget, og denne gennemgås efterfølgende i øvelsesforløbet. En godkendelse af denne opgave er en forudsætning for indskrivning til eksamen.