English   Danish

2010/2011  DIP-FF  HD-Afgangsprojekt

English Title
HD-Afgangsprojekt

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Organisation
Kursusansvarlig
Susse Georg
Fagområde/Category
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Ved fagets afslutning forventes den studerende at kunne:
Anvende og kritisk vurdere teorier indenfor organisation og ledelse
Analysere konkrete organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger
Udvikle og kontrastere forslag til ledelsesmæssige tiltag og argumentere for deres anvendelighed/relevans
Præsentere analyse og forslag til ledelsesmæssige tiltag på en sproglig korrekt, klar, sammenhængende og reflekteret mådeLæringsforløbet vil resultere i, at den studerende (eventuelt i samarbejde med en anden deltager) udarbejder en projektopgave, der dokumenterer den studerendes viden og forståelse for de for problemstillingen relevante teorier/modeller og metoder samt for undersøgelsesresultaternes kvalitet og gyldighed; og hvor den studerende demonstrere vedkommendes evne til kritisk at vurdere grænserne for eget arbejde.
Igennem projektarbejdet opnås færdigheder i:
At identificere, udvælge, begrunde og anvende teorier/modeller og metoder til at svare på problemformuleringen samt færdigheder i at reflektere over implikationerne af disse valg
Skriftligt og mundtligt at formidle undersøgelsesresultater
At foreslå anvendelsen af alternative modeller/teorier, metoder,
Selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre konkrete empiriske undersøgelser samt vurdere resultaterne heraf (evt. med henblik på sammenligninger med andres resultater)
At tage ansvar for egen faglig udvikling

Ved den efterfølgende mundtlige eksamination vil deltagerne ligeledes kunne demonstrere ovennævnte færdigheder og kompetencer.

Indskrives manuel – valgfrit Læringsmål i fritekst max. 2000 tegn – anvendes hvis ikke nok blandt punkterne ovenfor
Eksamen
HD-Afgangsprojekt
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 60 minutter
Eksamination
I den skriftlige afhandling skal den studerende lave en empirisk baseret organisationsanalyse, der demonstrerer den studerendes evne til selvstændigt at beskrive, analysere og bearbejde en kompleks organisatorisk problemstilling samt til at kunne drage selvstændige konklusioner på baggrund heraf. Udgangspunktet herfor er hele studieforløbet med særlig vægt på undervisning på 7. semester. Den skriftlige afhandling skal præcisere inden for hvilken specialiseringsområde den udarbejdes.
Ved den mundtlige eksamination skal den studerende på basis af et kort oplæg demonstrere evnen til at diskutere specialets erfaringer overført på andre typer af virksomheder, andre problemstillinger eller andre typer af organisatoriske processer. Bedømmelsen vil især basere sig på den studerendes evne til at skabe overblik og sammenhænge, der overskrider afgangsprojektets afgrænsninger, ligesom der vil blive lagt vægt på, at den studerende placerer afgangsprojektets teori- og metodevalg i forhold til teorier, modeller og metoder, der i øvrigt indgår i pensum, og som kunne have været appliceret.

Manuel indtastning – anvendes ikke i alle tilfælde. Anvendes til at beskrive eventuelle delprøvers forhold til den samlede prøve

Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med ”Afgangsprojektet” er at:
Give den studerende mulighed for faglig fordybelse i et selvvalgt emne og
Styrke den studerendes viden, færdigheder og kompetencer inden for dette fagområde således at den studerendes faglige professionalisme styrkes
Uddannelsens faglige elementer anvendes i en tværgående arbejdsproces.
Det er et krav, at specialet indeholder en bearbejdning af både empirisk og teoretisk materiale, at centrale iagttagelser og sammenhænge beskrives, samt at konkrete forudsætninger og særlige forhold vedrørende konklusionens gyldighedsområde eksplicit diskuteres.

Undervisningsformer
Arbejdsformen, der skal anvendes, afgøres af den studerende og dennes selvstændige indsats for at identificere, dokumentere og analysere et problem eller en problemstilling inden for feltet organisation og ledelse. Den studerendes opfyldelse af ovenstående mål søges understøttet gennem tildeling af en faglig vejleder og ved et antal mindre projektworkshops.
Yderligere oplysninger

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk

Litteratur

Vejledende litteratur:
Darmer, P., Jordansen, B., Astrup Madsen, J. og J. Thomsen (red).: Paradigmer I Praksis. Handelshøjskolens Forlag, 1. udgave. 2010, ISBN: 9788762903494.

Järvinen, M. og N. Mik-Meyer (red).: Kvalitative Metoder i et Interaktionistisk Perspektiv. Hans Reitzels Forlag. 1. udgave, 3. oplag. ISBN: 9788741203614.