English   Danish

2010/2011  DIP-HD1_OOE  Offentlig Økonomi

English Title
Offentlig Økonomi

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Placering
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 1. del
Kursusansvarlig
  • Søren Bo Nielsen - Økonomisk Institut
Fagområde/Category
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Ved prøven skal den studerende med udgangspunkt i fagets pensum kunne
  • redegøre for, hvilke opgaver den offentlige sektor varetager, og hvorfor
  • redegøre for hensigtsmæssige indgreb over for eksternaliteter
  • redegøre for metoder til omfordeling af forbrugsmuligheder i samfundet
  • redegøre for de overvejelser, der afgør, om sektoren ud over opgavevaretagelse også finansierer og producerer ydelserne, eller om dette bedst overlades til private aktører
  • redegøre for, hvorledes man kan analysere fordelagtigheden af offentlige investeringer
  • redegøre for virkningerne af de vigtigste skatter (vareafgifter, arbejdsindkomstskat, kapitalindkomstskat)
  • redegøre for de kriterier, der ligger bag design af det samlede skattesystem
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Varighed 4 timer
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at give indblik i overvejelser bag den offentlige sektors rolle og funktion i økonomien. Faget dækker først og fremmest den offentlige udgiftsside, men også indtægtssiden medtages.

Temaerne i faget Offentlig Økonomi er:
• Overblik over den offentlige sektor, dens organisering og beslutningssystem
• Udgiftssiden: opgaveområder – social sikring, sundhed, uddannelse og transport
• Udgiftssiden: løsning af opgaverne – ansvar, finansiering og produktion
• Udgiftssiden: offentlige investeringer, investeringsanalyse og privat medvirken
• Indtægtssiden: virkningen af de vigtigste skatter; design af skattesystemet