English   Danish

2010/2011  DIP-HD1_SOE  Samfundsøkonomi

English Title
Samfundsøkonomi

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Placering
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 1. del
Kursusansvarlig
  • Bodil Olai Hansen - Økonomisk Institut
Fagområde/Category
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have gennemgået faget Samfundsøkonomi skal den studerende kunne:
  • Demonstrere viden omkring og reflektere over de grundlæggende makro- og mikroøkonomiske begreber og adfærdsbeskrivelser.
  • Identificere og vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger indenfor makro- og mikroøkonomi samt anvende relevante analyse- og løsningsmodeller.
  • Diskutere økonomisk politiske forslag på basis af relevante samfundsøkonomiske modeller
  • Anvende de samfundsøkonomiske modeller og metoder til at vurdere indlæg i medierne rettede til kvalificerede læsere vedrørende samfundsøkonomiske forhold.
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Varighed 4 timer
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Det er en forudsætning for at kunne indstille sig til den afsluttende prøve i faget, at den studerende har fået 2 ud af 3 obligatoriske godkendelsesopgaver bedømt "Bestået", jf. § 20 stk. 1 og § 21 stk. 1. Opgaverne bedømmes alene af læreren. De nærmere bestemmelser om opgavernes form og øvrige vilkår fremgår af fagbeskrivelsen i Studiehåndbogen. Såfremt den studerende mangler godkendelse af én enkelt hjemmeopgave, kan der genafleveres en omarbejdet opgavebesvarelse. Tidsfristen fastsættes i Studiehåndbogen.
For virtuelle studerende tilbydes der ekstra aktiviteter i form af 4 mindre opgaver i relation til pensum. Aktiviteterne gennemgås af holdets underviser. De nærmere bestemmelser om aktiviteternes form og øvrige vilkår fremgår af fagbeskrivelserne i Studiehåndbogen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets Samfundsøkonomi omfatter mikro- og makroøkonomi samt nogle samfundsbeskrivende temaer, herunder arbejds- og kapitalmarked, de offentlige finanser og den internationale økonomi.I faget Samfundsøkonomiundervises i mikro- og makroøkonomiske teorier og modeller og disses økonomiske indhold og relevans for både virksomheder og samfund. Endvidere gives et grundlag for analyser af den samfundsøkonomiske udvikling og økonomiskepolitik i Danmark og internationalt. Målsætningen med faget er at give den studerende indsigt i de samfundsøkonomiske rammebetingelser, som virksomhederne opererer under, hvad enten de er offentlige eller private.

Mikroøkonomien i faget Samfundsøkonomi er et supplement til den erhvervsøkonomiske teori: Hvor erhvervsøkonomien især har fokus på virksomhedens interne forhold og eksterne relationer til kunder, leverandører og konkurrenter, herunder markedsadfærd på markeder med forskellig grad af konkurrenceintensitet, er fokus i mikroøkonomirettet mod de samfundsøkonomiske og velfærdsmæssige konsekvenser af virksomhedernes aktiviteter, og hvorledes disse aktiviteter og samfundets velfærd kan påvirkes med økonomisk-politiske instrumenter. Makroøkonomien i kurset omhandler teoretiske modeller suppleret med empirisk materiale, som beskriver, hvad der på kort og langt sigt påvirker samfundets produktion og de samlede indkomster, beskæftigelse, løn, renten og de offentlige finanser samt betalingsbalancen. Desuden diskuteres mulighederne for gennem den økonomiske politik, især finans- og pengepolitik, at påvirke den økonomiske balance i samfundet.

Temaer i Samfundsøkonomi er:
• Makroøkonomiske variable og modeller samt nationalregnskabet.
• Indkomstdannelse, løn, priser og beskæftigelse samt rentedannelse og betalingsbalance.
• Økonomisk politik, herunder finans-, penge- og valutakurspolitikud fra et globalt perspektiv.
• Samfundsbeskrivende temaer, herunder arbejds- og kapitalmarked, offentlige finanser og den internationale økonomi.
• Mikroøkonomisk nytte- og forbrugsteori.
• Velfærdsøkonomiske overvejelser under forskellige markedsformer samt ved markedssvigt, hvor efterspørgsel og omkostninger behandles i en samfundsøkonomisk kontekst.
• Eksternaliteter.

Undervisningen baseres på teorigennemgang, gennemgang af konkrete eksempler og opgaver, herunder de obligatoriske hjemmeopgaver samt de studerendes selvstudium af fagets pensum. Der veksles i undervisningen mellem undervisning på storhold, hvor fagets teorier og modeller gennemgåssom forelæsninger og undervisning på mindre hold, hvor stoffet uddybes, eksemplificeres og diskuteres.