English   Danish

2010/2011  DIP-IB01  International Trade and Foreign Direct Investment

English Title
International Trade and Foreign Direct Investment

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Afsætningsøkonomi/Udenrigshandel
Kursusansvarlig
Kristian Jakobsen
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal:
• Demonstrere fuld forståelse for de centrale teorier og paradigmer indenfor international handelsteori, virksomhedens internationalisering og etablering på internationale markeder.
• Være i stand til at forholde sig kritisk til og reflektere over de teorier og metoder, der er relateret til international handelsteori, virksomhedens internationalisering og etablering på internationale markeder.

Den studerende skal kunne:
• Anvende de relevante teorier og modeller til at vurdere og behandle opgaver relateret til virksomhedens internationalisering og etablering på internationale markeder både i teoretisk og praktisk anvendelses øjemed.
• Være i stand til at formidle beslutningsgrundlag og løsningsmodeller på et fagligt højt niveau.

Den studerende er i stand til:
• Selvstændigt at kunne identificere og indhente relevant fagligt og forskningsmæssigt litteratur til behandling af opgaver i studie og arbejdsmæssigt sammenhæng.
• At kunne indgå professionelt i fagligt samarbejde til behandling og løsning af opgaver, samt styrkelse af den fælles indlæring

Den samlede arbejdsbelastning dækker timer fordelt på undervisning, forberedelse og eksamensaktiviteter.
Eksamen
International Trade and Foreign Direct Investment
Eksamensperiode Efterårstermin
Fremmøde: 4 timers skriftlig stedprøve med skriftlige hjælpemidler tilladt. 7-trinsskala. Ekstern censur. De studerende sidder på CBS' computere, har adgang til S-drevet og må have USB-stik med, men har ikke adgang til internettet/sitescape m.m. Virtuel: Individuel projektopgave, 15 sider, ca. 3 uger. 7-trinsskala. Ekstern censur
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget behandler de teorier og modeller der forklarer handel med varer og ydelser på tværs af landegrænser, og har til formål at give de studerende et indblik i den multinationale virksomheds udvikling og rolle, samt paradigmer for etablering i udlandet.

Undervisningsformer
Fremmøde:
Fagelementet er baseret på en kombination af forelæsninger, diskussion og case arbejde i grupper. De studerende vil løbende gennem forløbet skulle fortolke studiemateriale og videreformidle dette skriftligt såvel som mundtligt til deres medstuderende.

Virtuel:
Fagelementet er baseret på en kombination af virtuelle diskussioner med de studerende imellem og en coach på basis af uploadede læringsmaterialer og opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper. De studerende vil løbende igennem forløbet skulle fortolke materialet og videreformidle dette skriftligt til deres medstuderende.
Litteratur

Krugman, P. R. & Obstfeld, M. (2008). International Economics: Theory and Policy, Prentice Hall; 8 th Edition

Christopher A. Bartlett, Sumantra Ghoshal & Paul W. Beamish (2006). Transnational Management: Text, Cases & Readings in Cross-Border Management, 5 th Edition

Kompendium