English   Danish

2010/2011  DIP-IB02  International Sourcing and Supply Chain Management

English Title
International Sourcing and Supply Chain Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Afsætningsøkonomi/Udenrigshandel
Kursusansvarlig
  • Bent Petersen - Center for Strategi og Globalisering
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal:
• Have viden om de væsentlige begreber og modeller relateret til virksomhedens valg af international sourcing strategi.
• Demonstrere fuld forståelse af og kunne reflektere kritisk over de centrale teorier omkring virksomhedens vertikale integration; herunder, agent teori, transaktionsomkostningsteori og ressourcebaseret perspektiv.

Den studerende skal kunne:
• Anvende de relevante teorier og modeller til at behandle og analysere teoretiske og praktiske problematikker omkring virksomhedens internationale produktion og vertikale integration.
• Anvende relevante modeller til at vurdere konkrete cases omkring virksomhedens internationale produktion og vertikale integration med henblik på at foretage et begrundet valg af strategi eller fremgangsmåde.
• Fremlægge teori vurderinger, analyser og begrundede beslutningsforslag på et fagligt og sprogmæssigt højt niveau.

Den studerende er i stand til:
• Selvstændigt at kunne foretage begrundede valg og fravalg af teorier og modeller til løsning af komplekse opgaver relateret til international produktion og offshoring.
• At indgå professionelt og aktivt i løsningen af opgaver samt præsentation af cases og resultater i gruppesammenhæng.

Den samlede arbejdsbelastning dækker timer fordelt på undervisning, forberedelse og eksamensaktiviteter.
Eksamen
International Sourcing and Supply Chain Management
Eksamensperiode Efterårstermin
Fremmøde: 20 minutters mundtlig eksamen på baggrund af skriftligt oplæg på maks. 10 sider. 7-trinsskala. Ekstern censur. Virtuel: Individuel skriftlig projektopgave på maks. 15 sider. 7-trinsskala. Ekstern censur
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets mål er at give den studerende en indgående forståelse af virksomhedens globale værdikæde. Det forventes at den studerende forsynes med redskaber og teoretisk ballast omkring international indkøb, outsourcing/offshoring, kompetencesøgende investering og produktion. Faget er således en kontrast til International Trade and Foreign Direct Investment (fagmodul 1.) i og med at fokus flyttes fra virksomhedens fremadrettede værdikæde til den bagudrettede.

Undervisningsformer
Fremmøde:
Udover forelæsninger arbejdes der i høj grad med case analyse og de studerende kan forvente løbende at skulle fremlægge opsummeringer og analyser af konkrete cases. Yderligere anvendes gæsteforelæsninger til dybdegående analyse af særlige områder.

Virtuel:
Fagelementet er baseret på en kombination af virtuelle diskussioner de studerende imellem og en coach på basis af uploadede læringsmaterialer og opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper. De studerende vil igennem forløbet skulle fortolke materialet og videreformidle dette skriftligt til deres medstuderende.
Litteratur

Pyndt, J. og T. Pedersen (2006): Managing Global Offshoring Strategies- A Case Approach, København: CBS Press

Petersen and Knudsen (2010): HD-IB: Global Sourcing and SCM. Kompendium, Samfundslitteratur.