English   Danish

2010/2011  DIP-ITO2  IT Operations

English Title
IT Operations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Økonomistyring og Procesledelse
Kursusansvarlig
  • Mark von Rosing - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Informatik/Information Systems
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Viden
• På det teoretiske plan opnår de studerende en forskningsbaseret viden omkring virksomheders forretningsgange og aktivitetsområder samt om hvordan man udarbejder en business case for et aktivitetsområde m.h.p. at identificere, analysere og foreslå IT løsninger til effektivisering og udvikling af aktivitetsområdet.
• På det praktiske plan opnår de studerende en indsigt i hvordan en lang række operationelle IT systemer kan understøtte virksomhedens aktiviteter. Det drejer sig om IT systemer til håndtering af
• Customer Relation Management, E-commerce, Supply Chain Management, Supply Relation Management, Product Lifecycle Management, Enterprise Resource Planning, Business Intelligence og Data Warehouses.
• Ved at træne de studerende i at udarbejde business cases indenfor virksomhedens forskellige aktivitetsområder er det fagets ambition at de studerende skal kunne forstå og reflektere over IT applikationernes teoretiske og praktiske anvendelighed.

Færdigheder
De studerendes centrale færdigheder omfatter at kunne:
• Anvende fagets modeller til konceptualisering af virksomheden som en værdikæde, et sæt af forretningsgange og et sæt af aktivitetsområder til at identificere muligheder for effektivisering og kvalitetsforbedringer indenfor disse områder gennem anvendelse af relaterede IT applikationer.
• Anvende fagets modeller og redskaber til generelt at kunne foreslå IT understøttende værktøjer til effektivisering og forbedring af organisationens virke.
• Vurdere organisationers IT behov og løsningsmuligheder ud fra såvel et teoretisk som et praktisk grundlag og med afsæt heri kunne begrunde og vælge relevante IT applikationer
• Formidle IT relaterede problemstillinger og løsninger til både andre IT sagkyndige og til ikke specialister idet arbejdet med IT ofte fordre formidling og samarbejde på tværs af funktioner og ledelsesområder.

Kompetencer
De studerendes centrale kompetencer består i at kunne:
• Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer omkring identifikation af IT behov, udvælgelse af IT systemer samt implementering af disse i specifikke organisatoriske sammenhænge.
• Indgå selvstændigt i fagligt samarbejde på tværs af funktioner og ledelsesniveauer med en professionel tilgang til identifikation og løsning af IT behov.
• Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring og opdatering af viden omkring IT applikationer.

Eksamensmål
For at opnå karakteren 12 for 7. semester projektet skal den studerende kunne:
• Opstille og argumentere for en velafgrænset relevant selvstændig problemformulering
• Afgrænse besvarelsen således, at projektets analyser og diskussioner er relevante, nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen.
• Skabe en sammenhæng imellem problemformulering, afgrænsning og disposition således at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen.
• Demonstrere kendskab til og anvendelse af relevante begreber, modeller, perspektiver og teorier fra det fag som projektet tager udgangspunkt i.
• Diskutere og begrunde valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri.
• Skabe sammenhæng imellem valg af teori og empiri, f.eks. ved at teorien anvendes i analysen af empirien.
• Dokumentere og/eller argumentere for analysens påstande i analyse og konklusion.
• Formulere sig i skrift på en saglig og let tilgængelig måde.
Eksamen
IT Operations
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Vintertermin, Ordinær eksamen i januar. Reeksamen i februar.
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 30 minutter
Eksamen er individuel på baggrund af et projekt på max. 30 sider. Ved bedømmelsen anlægges der en helhedsvurdering som inkluderer både den skriftlige opgave og den mundtlige præstation. Ved omprøve afleveres en forbedret udgave af projektet.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål
Fagets mål er at bibringe de studerende en viden om, hvordan virksomhedens overordnede IT strategi kan operationaliseres i virksomhedens forretningsprocesser og aktivitetsområder. Faget har herved et meget anvendelsesorienteret sigte med fokus på identifikation af IT behov indenfor specifikke aktivitetsområder samt udvikling/anskaffelse af specifikke IT applikationer til dækning af de identificerede behov.

Indhold
Faget lægger ud med at introducere virksomheden som et system af forretningsgange og værdi skabende aktivitetsområder samt hvorledes man kan arbejde med business cases omkring de enkelte aktivitetsområder med henblik på at finde optimale IT løsninger. Med udgangspunkt i virksomhedens værdi skabende aktivitetsområder ser vi bl.a. på følgende IT applikationer:

  • Kundesystemer (Customer Relation Management og E-commerce)
  • Leverandørsystemer (Supply Chain Management og ERP)
  • Indkøbssystemer (Supply Relation Management og ERP)
  • Produktudviklingssystemer (Product Lifecycle Management)
  • Portaler og Markedspladser (ERP)
  • Beslutningsstøttesystemer (Business Intelligence og Data Warehouses)
Undervisningsformer
28 lektioner
Litteratur

Tekstbog:

AvrahamShtubandReuvenKarni(2009)

ERP: The Dynamics ofSupplyChainandProcessManagement: The Dynamics of Operations Management, Springer,ISBN: 0387745238, 298 pages

Artikler:

AndersBarlach&JespeSimonsen (2008)

Effectspecificationsas an Alternative toUseCases

Kapitel i bog:Asproth, A, K. Axelsson, S.C. Holmberg, C. Ihlström, and B. Sundgren (Eds.):Proceedingsof the31stInformation Systems Research Seminar in Scandinavia, IRIS 31, Public systems in the future

– possibilities,challengesand pitfalls, Åre, Sweden, August 10-13,2008

Business case model for digitaliseringsprojekter & vejledning til business case model for digitaliseringsprojekter, udarbejdet af DenDigitaleTaksforcefor regeringen, KL og Danske Regioner.

HenrikFaarup(2008)

Business casen som ledelsesværktøj– råd og erfaringer

Børsens Forlag A/S

Nigel Melville, KennethKraemerandVijayGurbaxani(2004)

InformationTechnologyandOrganizationalPerformance: AnIntegrativeModel of IT

Business MIS Quarterly, Vol. 28, No. 2 (Jun., 2004), pp. 283-322Published

Pries-Heje, Lene & YvonneDittrich(2009)

ERPimplementationas design:LookingatPDformeanstofacilitateknowledgeintegration

Scandinavian Journal of Information Systems

Pries-Heje, Lene (2009)

Re-conceptualizingERPimplementationas anarticulationprocess

TheIFIPinternationalconferenceonresearch andpracticalissuesofenterpriseinformation systems (CONFENIS2009), Gyor, Hungary

QingHu and C.DerrickHuang (2006)

UsingtheBalancedScorecardtoAchieveSustainedIT-BusinessAlignment: A case Study

Communications of the Association for Information Systems (Volume17 2006) 181- 204