English   Danish

2010/2011  DIP-KK  Organisationsteori for praktikere - et process perspektiv

English Title
Organisationsteori for praktikere - et process perspektiv

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Lørdag den 27. august 2011 Fredag den 16. september 2011 Lørdag den 1. oktober 2011 Fredag den 14. oktober 2011
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 25
Maks. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Organisation
Kursusansvarlig
  • Morten Sloth - Institut for Organisation
Fagområde/Category
  • Organisation/Organization

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal:
  • Demonstrere fuld forståelse for de centrale begreber og teorier anvendt i faget samt være i stand til at forholde sig kritisk til og reflektere over ovennævnte teorier og metoder.
  • Kunne anvende de relevante teorier og modeller til at vurdere og behandle opgaver relateret i teoretisk og praktisk anvendelses øjemed.
  • Være i stand til at formidle beslutningsgrundlag og løsningsmodeller på et fagligt højt niveau.
  • Selvstændigt kunne identificere og indhente relevant fagligt og forskningsmæssigt litteratur til behandling af opgaver i studie og arbejdsmæssigt sammenhæng.
  • Indgå professionelt i fagligt samarbejde til behandling og løsning af opgaver, samt styrkelse af den fælles indlæring
Forudsætninger
Udbydes kun til ikke HDO'ere
Organisationsteori for praktikere - et process perspektiv:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Oktober, uge 43
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget tager udgangspunkt i en forståelse af organisationer som værende komplekse responsive interaktionsprocesser, og tilbyder de studerende en mulighed for at forstå organisationers komplekse processer ud fra dine egne erfaringer.

I megen traditionel organisations- og ledelsesteori behandles temaer som strategi, magt, konflikt, identitet, kultur etc som håndgribelige fænomener, der kan styres gennem ledelsesbeslutninger og -handlinger. Faget tilbyder en anderledes tilgang – ”complex responsive processes of relating” (CRP) – hvor grundlaget for at forstå, hvad der foregår i organisationen, er de processer, der udspiller sig imellem organisationens enkelte medlemmer, når de kommunikerer med hinanden. Disse (mikro)processer resulterer i fremvæksten af (makro)mønstre. Disse mønstre påvirkes af alle aktører, ikke kun af den formelle ledelse. Og den formelle ledelse kan ikke præcist styre de mønstre, der opstår.

Herigennem tilbydes vi et nyt perspektiv på organisationers udvikling og ledelse. Og vi tilbydes en ramme for at forstå og forbedre vores egne udfoldelser i de organisationer, vi indgår i. Vores afgørende læringsgrundlag er de erfaringer, vi har gjort og løbende gør. Og i den organisatoriske hverdag er vi alle konstant handlende aktører med større eller mindre indflydelse på, hvad der sker omkring os. En teoretisk forståelse af organisatoriske fænomener, der tager disse præmisser alvorligt, er derfor en både praktisk anvendelig og teoretisk tilfredsstillende ballast for virksomheds- og ledelsesstuderende.

Faget vil være baseret på, at du arbejder med beskrivelse og analyse af udvalgte dele af dine egne erfaringer, - gerne en situation eller et forløb, du gerne vil blive klogere på. Undervejs i forløbet bearbejdes og udbygges de personlige cases med teoretiske begreber og forståelser gennem diskussioner med medstuderende og underviser.

Formålet med faget er, at

  • introducere de studerende for organiseringsteorien "Complex Responsive processes of Relating" og vise dens forskelle og lighedstræk med andre centrale organisationsteorier
  • udvikle de studerendes evne til at formulere og reflektere over egne organisatoriske erfaringer i CRP-teoriens perspektiv
  • illustrere tilgangens ledelsesmæssige konsekvenser

Det forudsættes, at deltagerne har en grundlæggende teoretisk viden om organisation, ledelse og erfaring hermed i praksis samt evnen til læsning af komprimeret engelsksproget faglitteratur.

Yderligere oplysninger

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk

Litteratur

Stacey, R.: "Organizations as Complex Responsive Processes of Relating" (2003), Journal of Innovative Managemement, Volume 8, no.2. Læses forud for kurset.

Grundbogen vil være Ralph Stacey: "Strategic Management and Organizational Dynamics - the challenge of complexity", 6.th. ed. 2011, Prentice Hall.

Anden litteratur kan blive inddraget i detailplanlægningen