English   Danish

2010/2011  DIP-LED1  Ledelsespsykologi

English Title
Ledelsespsykologi

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tirsdag 19.00-20.40 i ugerne 35-41 og 43-49
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Økonomistyring og Procesledelse
Kursusansvarlig
 • Alex Bo østergaard - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
 • Ledelse/Management
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Viden
• Ud fra nyere teori om ledelsespsykologi og hjerneforskning giver faget de studerende en forskningsbaseret viden om teorier, metoder og praksis indenfor feltet. De studerende bibringes bl.a. viden om dynamiske-, kognitive-, sociale processer samt om koordinerings- og styringsprocesser.
• På det praktiske plan sættes de studerende i stand til at forstå og reflektere over en lang række modeller og værktøjers anvendelse i organisationer samt på gruppe- og individniveau.

Færdigheder
De studerendes centrale færdigheder omfatter at kunne:
• Anvende metoder og teorier indenfor området til bl.a. at forstå og deltage i processer omkring problemløsning, læring, arbejdstilrettelægning, coaching, videnskabelse, organisatorisk forandring, holdningsbearbejdelse, forhandlinger og konflikthåndtering mv.
• Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger med udgangspunkt i en ledelsespsykologisk tilgang samt kunne begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller.
• Formidle problemstillinger og løsningsmodeller indenfor det ledelsespsykologiske område til både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer
De studerendes centrale kompetencer består i at kunne:
• Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i både studie- og arbejdssammenhæng ud fra den teoretiske og metodemæssige indsigt i psykologiske, hjernemæssige og sociale processer som de studerende erhverver i faget.
• Indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt organisatorisk samarbejde med en professionel tilgang gennem træk på teori og metode indenfor ledelsespsykologi.
• Udvikle indsigt i egne styrker og begrænsninger samt i mulighederne for at udvikle givende relationer til andre og herigennem bidrage til organisationens overordnede effektivitet.
• Kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer gennem den selvindsigt som faget giver.

Eksamensmål
Den studerende skal kunne:
• Forklare fagets centrale modeller og teorier, som anført i fagbeskrivelsen.
• Anvende disse modeller til analyse og/eller finde løsninger på empiriske/praktiske problemstillinger med udgangspunkt i virksomhedseksempler og/eller cases.
• Sammenligne fagets forskellige teorier og modeller med henblik på at diskutere deres styrker og svagheder.
Eksamen
Ledelsespsykologi
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Vintertermin, Ordinær eksamen i januar, Reeksamen i februar
Hjælpemidler Med forberedelse
Varighed 20 minutter
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål

Faget manifesterer sig som fundamentet for varig forretningsudvikling ved en indføring i grundbegreber og forskningsresultater fra psykologien, hjerne-forskningen og andre studier af det menneskelige sind med henblik på at give deltagerne muligheden for at:

 • Opnår større indsigt i sig selv som menneske,
 • styrke egen rolle som leder/medarbejder, og
 • styrke virksomhedens/organisationens effektivitet og konkurrenceevne.

Faget har til formål at udvikle de studerende til bedre at møde og håndtere de udfordringer, der eksisterer i dagens og morgendagens organisationer, herunder:

 • at anvende psykologiens og hjerneforskningens grundbegreber m.m. i et ledelsesmæssigt og organisatorisk perspektiv
 • at styrke egen formåen til at opnå succes
 • at styrke lederskabsrollen og forstærke evnen/viljen til at motivere sig selv og sine omgivelser
 • at kunne tiltrække, fastholde og udvikle humankapitalen – den rigtige!
 • at initiere og fastholde organisatorisk læring, innovation og kreativitet
 • at kunne fastholde og udvikle organisationskulturen og sikre succesrige forandringer
 • at vurdere konsekvenser ved valg af koncepter, styringsværktøjer og informationsteknologi, samt ændring/omlæggelse af forretningsprocesser

at kunne bidrage til en skabelse af en ”levende” strategi for virksomheder og organisationer

Indhold

Faget giver en grundig indføring i moderne organisations- og ledelsespsykologi, samt hjerneforskning. Der lægges desuden vægt på at give de studerende indsigt i egen og andre menneskers personlighed og adfærd hvilket bl.a. omfatter:

 • Dynamiske processer (motivation, emotioner, personlighed)
 • Kognitive processer (perception, beslutninger og kreativitet, læring og problemløsning)
 • Sociale processer (holdninger og jobtilfredshed, gruppepsykologi, værdier, organisationskultur og lederetik)
 • Koordinerings- og styringsprocesser (kommunikation, ledelse og samspil, fra mellemledelse til topledelse)

Faget er organiseret som en læringsproces, hvor de studerende er en del af både en fælles og en individuel proces, hvor de bærende elementer er dialog, aktiviteter, refleksion, fordybelse, samt praktisk applicering. De enkelte lektioner understøttes af cases, personlige erfaringer og forskellige typer af audiovisuelle indslag.

De studerende skal aflevere 150-300 ords refleksioner over hele eller dele af et modul, og det skal være underviseren i hænde før næste moduls gennemførelse.

Undervisningsformer
28 lektioner
Litteratur

Faget har leveår som grundbog:

 • ”Psykologi i organisation og ledelse” af Geir & Astrid Kaufmann, 4. Udgave, FAGBOKFORLAGET, 2009.

Herudover vil der være et kompendium, som vil indeholde artikler, der enten understøtter dele af grundbogen eller tilbyder et andet perspektiv og indsigt i specifikke områder af pensum.