English   Danish

2010/2011  DIP-MM01  Markedsføring på forbrugermarkedet (B2C)

English Title
Marketing and Consumer Markets

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Afsætningsøkonomi/Udenrigshandel
Kursusansvarlig
  • Ole Ejnar Andersen - CBS Executive
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal:
• Have viden om og indsigt i fagområdets anvendte begreber, teorier, modeller og metoder
• Kunne forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang disse værktøjer kan anvendes i praksis

Den studerendes skal kunne:
• Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, modeller og teorier med henblik på identifikation, analyse og løsning af forbrugeradfærdsmæssige problemstillinger med betydning for virksomhedens ledelsesbeslutninger
• Vurdere relationerne mellem forbrugere og produkter/mærker/virksomheder/det offentlige samt kunne begrunde de valgte handlinger og løsninger i forhold til vedligeholdelse og forbedring af disse relationer
• Vurdere behovet for, iværksætte og drive den strategiske markedsføringsplanlægningsproces, der med udgangspunkt i kundesegmenternes ønsker og behov sikrer, at virksomhedens produkter og services kontinuerligt udvikler sig i overensstemmelse med efterspørgselen på virksomhedens markeder og de konkurrencemæssige krav
• Formulere krav til hvilke data, informationer og viden om udvalgte forbrugeres/målgruppers holdninger, beslutningstagning og adfærd, som er nødvendige med henblik på valg af optimalt parametermix, herunder evt. forslag til ny informationsindsamling/bearbejdning
• Anvende empiriske data og resultater til opnåelse af en forståelse af, hvorledes forbrugerne bearbejder information, træffer beslutninger og i øvrigt agerer på markedet
• Forholde sig kritisk til det anvendte teoriapparat, til informationers reliabilitet og validitet samt til anvendelse af alternative modeller/teorier, herunder kunne argumentere for evt. påvirkning af og forbehold for de fremkomne analyser og konklusioner

Ved kursets afslutning skal den studerendes kunne:
• Udvise overblik over – og en fyldestgørende opfyldelse af fagets/ fagelementets mål og centrale elementer og sammenhænge
• Identificere, forstå, analysere og selvstændigt vurdere købsadfærd og købsbeslutninger på forbrugermarkeder ud fra fagets begrebsapparat, indfaldsvinkler og øvrige rammer.
• Dokumentere en anvendelsesorienteret forståelse af såvel helheder som centrale delområder indenfor forbrugeradfærdsområdet og på basis heraf være i stand til at kombinere teorier, modeller og metoder med henblik på at kunne foretage en målrettet marketingindsats i forhold til både markedet generelt og til forskellige markedssegmenter
• Forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang disse værktøjer kan anvendes i praksis
• Træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger, herunder tillige kunne belyse de markedsføringsrelaterede implikationer på forbrugermarkedet for virksomheder, organisationer eller myndigheder
• Udvise en velargumenteret evne til udformning af handlingsalternativer til løsning af problemet, herunder at sætte disse i et større helhedsorienteret perspektiv
• Udvise evner til at vurdere og diskutere metodemæssig validitet, reliabilitet og virkefelt for generaliseringer af konklusioner på foretagne analyser

Vurderingskriterier for målopfyldelsen: Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af kursusbeskrivelserne med ingen eller få væsentlige mangler.
Eksamen
Markedsføring på forbrugermarkedet (B2C)
Eksamensperiode Efterårstermin
4 timers skriftlig stedprøve med skriftlige hjælpemidler tilladt. 7-trinsskala. Ekstern censur. De studerende sidder på CBS' computere, har adgang til S-drevet og må have USB-stik med, men har ikke adgang til internettet/sitescape m.m.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at give den studerende indsigt i, hvorledes den enkelte forbruger og grupper af forbrugere efterspørger produkter og serviceydelser i det moderne samfund med henblik på at kunne forstå og bruge denne indsigt til selvstændigt at kunne identificere og løse forbrugeradfærdsmæssige problemstillinger med betydning for virksomhedens eller organisationens ledelsesbeslutninger – på nationalt og internationalt plan.
Det er endvidere sigtet at sætte den studerende i stand til at analysere forbrugeradfærd for forskellige genstandsfelter med henblik på at kunne udforme målrettede marketingaktiviteter, herunder valg af distributionskanaler.

Undervisningsformer
Undervisningen gennemføres dels ved dialogforelæsninger dels ved 1-2 workshops. Dialogforelæsninger er her en kombination af oversigtsforelæsninger og dialog samt gruppebaseret casearbejde, hvor der arbejdes med aktuelle/konkrete forbrugerproblemstillinger i relation til fagets indhold og læringsmål.

Workshops er længere, intensive undervisningsforløb, hvor underviseren er coach og katalysator for aktiv anvendelse af relevante forbrugeradfærdsbegreber/-modeller i gruppediskussioner og præsentationer af dagens gennemgående case.
Arbejdsbelastning
Forberedelse til undervisningen 96 timer
Tilstedeværelse 24 timer
Eksamensaktiviteter 30 timer
Yderligere oplysninger

Studieleder Flemming Cumberland

Litteratur

Solomon Michael, Garry Bamossy, Søren Askegaard& Margeret K. Hogg:”Consumer Behavior – A European Perspective”, Prentice Hall, 4. udgave, 2010.

Kotler, Philip, Kevin L. Keller, M. Brady, M. Goodmann, Torben Hansen: ”Marketing Management”, Pearson Education/Prentice Hall, 2009. Heri chap. 1, 2, 4, 5, 7, 10.

Diverse udvalgte forskningsartikler, cases og aktuelle eksempler.