English   Danish

2010/2011  DIP-MM05  Innovations, Operations and Management

English Title
Innovations, Operations and Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Sommer
Placering
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Afsætningsøkonomi/Udenrigshandel
Kursusansvarlig
 • Mogens Bjerre - Institut for Afsætningsøkonomi
Fagområde/Category
 • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal:
• Erhverve viden om de mest centrale begreber, værktøjer, teorier og modeller, der knytter sig til kursets centrale problemstillinger
• Opnå forståelse for, hvordan produktudvikling og innovation kan ses som en central fornyelsesproces i virksomheden

Den studerende skal opnå færdigheder, der muliggør, at denne kan:
• Identificere, analysere og udarbejde begrundede forslag til planlægning, organisering og ledelse af innovationsprocessen under hensyntagen til den konkrete situation og via benyttelse af fagets værktøjskasse.
• Være i stand til kritisk at begrunde, bedømme og anvende relevant teori til at angive løsninger på et givet problem indenfor problemfeltet.
• Udvikle konkrete færdigheder til at analysere virksomhedens processer omkring produktudvikling, herunder fremkomme med begrundede forbedringsforslag på såvel operationelt, taktisk som strategisk plan.

Ved kursets afslutning skal den studerende have opnået følgende kompetencer:
• At kunne dokumentere et anvendelsesorienteret overblik over fagmodulets begrebsapparat og pensum med henblik på at kunne anvende dette i relation til udvikling af innovationsprocesser.
• At kunne dokumentere indsigt i konsekvenserne af at vælge mellem alternative teoretiske og metodiske tilgange til forskellige former for innovationsprojekter
• At kunne fremkomme med begrundede forslag til, hvordan en virksomhed kan opbygge innovationsfremmende strukturer og processer, herunder styre interne produktudviklingsprojekter, samt hvordan nye innovative virksomheder kan etableres.

Vurderingskriterier for målopfyldelsen: Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af fagbeskrivelserne med ingen eller få væsentlige mangler.
Eksamen
Innovations, Operations and Management
Eksamensperiode Forårstermin
4 timers skriftlig stedprøve med skriftlige hjælpemidler tilladt. 7-trinsskala. Intern censur. De studerende sidder på CBS' computere, har adgang til S-drevet og må have USB-stik med, men har ikke adgang til internettet/sitescape m.m.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette kursus er at give den studerende viden om og forståelse for centrale begreber, teorier og metoder, der omhandler styring af en given virksomheds innovative aktiviteter i form af nye produkter, serviceydelser og procesinnovation - såvel nationalt som internationalt.

Der opereres med en strategisk indfaldsvinkel med inddragelse af markedsmæssige, kulturelle, konkurrencemæssige og ledelsesmæssige forhold, som kan påvirke en given virksomheds innovationsbeslutninger.

Kurset vil især fokusere på følgende emneområder:

 • Centrale begreber, modeller og teorier indenfor innovation og produktpolitik
 • Produktudvikling & virksomhedsstrategi
 • Produktudvikling og innovation som handlingsparametre
 • Hvilke faktorer, der kan påvirke en virksomheds innovationsbeslutninger
 • Produktudviklingsmodeller
 • Brugerdrevet innovation
 • Hvordan en virksomhed kan opbygge et innovations­fremmende miljø
 • Økonomiske overvejelser omkring udbytte af innovationer
 • Innovationsstrategi, forandringskapacitet og implementering
 • Hvordan nye innovative virksomheder kan etableres
 • Læring omkring produktudvikling og innovation
Undervisningsformer
Dialogforelæsninger, øvelser, caseoplæg med efterfølgende plenumdebat samt læring via elektronisk læringsplatform.
Arbejdsbelastning
Forberedelse til undervisning, inkl. casebesvarelser: 108 timer
Tilstedeværelse/dialogundervisning: 24 timer
Eksamensforberedelser: 18 timer
Yderligere oplysninger

Studieleder Flemming Cumberland

Litteratur

Meddeles senere.