English   Danish

2010/2011  DIP-NN  Organisationsanalyse

English Title
Organisationsanalyse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Lørdag den 27. august 2011 Fredag den 16. september 2011 Lørdag den 1. oktober 2011 Fredag den 14. oktober 2011
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 25
Maks. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Organisation
Kursusansvarlig
 • Susse Georg - Institut for Organisation
Fagområde/Category
 • Organisation/Organization

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal:
 • Demonstrere fuld forståelse for de centrale begreber og teorier anvendt i faget samt være i stand til at forholde sig kritisk til og reflektere over ovennævnte teorier og metoder.
 • Kunne anvende de relevante teorier og modeller til at vurdere og behandle opgaver relateret i teoretisk og praktisk anvendelses øjemed.
 • Være i stand til at formidle beslutningsgrundlag og løsningsmodeller på et fagligt højt niveau.
 • Selvstændigt kunne identificere og indhente relevant fagligt og forskningsmæssigt litteratur til behandling af opgaver i studie og arbejdsmæssigt sammenhæng.
 • Indgå professionelt i fagligt samarbejde til behandling og løsning af opgaver, samt styrkelse af den fælles indlæring
Forudsætninger
Dette valgfag udbydes kun til ikke-HDO'ere
Organisationsanalyse :
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Oktober, Uge 43
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er, at give den studerende en introduktion til en række af de grundlæggende træk ved organisationer – ressourcer, strukturer, kultur – for at kunne forstå hvordan organisationer fungerer. Viden herom er en vigtig forudsætning for, at den studerende bliver i stand til bedre at deltage i planlægning og gennemførelse af ledelsesmæssige og organisatoriske aktiviteter/forandringer. Målet med dette fag er at udvikle deltagernes viden og forståelse for de ledelsesmæssige udfordringer, der knytter sig til forskellige organisatoriske problemstillinger med henblik på at sætte den studerende i stand til at identificere og forstå konkrete organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Faget fokuserer således på en række grundlæggende forhold ved organisationer, der er afgørende for deres funktion, udvikling og overlevelse. Det drejer sig om:

 • Organisationens menneskelige ressourcer, hvor der lægges særlig vægt på individ, grupper, motivation, gruppeprocesser og samarbejde, kompetenceudvikling
 • Organisationsstrukturer, -processer og -systemerog disses betydning for bl.a. organisationens relationer til dens (interne og eksterne) interessenter; særligt beslutnings-, styrings- og kontrol processer
 • Organisationskulturenog dennes betydning for læring og udvikling i organisationen, herunder samspillet mellem virksomhedens strukturelle egenskaber og kulturen samt de ledelsesmæssige implikationer heraf
 • Ledelse, herunder beslutningsprocesser, lederroller, personligt lederskab og situationsbestemt ledelse

Efter at have tilendebragt faget, forventes den studerende at kunne: anvende fagets begreber, teorier, metoder og modeller til at beskrive og analysere en række organisatoriske forhold og de ledelsesmæssige udfordringer, der knytter sig hertil.

Yderligere oplysninger

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk

Litteratur
 • Morgan, G. Images of Organization.
 • Mintzberg, H. Structures in Five. Uddrag